Piecza zastępcza

 

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki          i wychowania przez rodziców; jest sprawowana w formie: rodzinnej i instytucjonalnej.

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, którym zostało powierzone dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

Założeniem pieczy zastępczej jest jej tymczasowość. Dziecko powinno przebywać w niej do momentu ustabilizowania sytuacji życiowej jego rodziny biologicznej.

 

strzałka do góry