Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Świadczenia dla rodzin rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 roku od dnia 1 czerwca 2023 roku kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka wynoszą:

  1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej – nie mniej niż 899,00 zł.
  2. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka – nie mniej niż 1.361,00 zł.
  3. Dodatek do świadczenia na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – nie mniej niż 274,00 zł.
  4. Dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – nie mniej niż 274,00 zł.

 Szczegółowych informacji na temat świadczeń dla rodzin zastępczych udziela Pani mgr Natalia Harędzińska pok. nr 9 

 nr tel. 33 861-94-19 lub 33 861-93-36