Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Świadczenia dla rodzin

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

– 899,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

– 1361,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek w kwocie nie niższej niż 274,00 zł miesięcznie.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U z 2022r. poz. 447 z późn. zm.)

 

Dodatkowych informacji na temat rodzin zastępczych można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu,Ks. Prał. St. Słonki 24

pok. nr 17 –  Pani mgr Teresa Wróbel, Pani mgr Joanna Lubos

nr tel. 33 861-94-19 lub 33 861-93-36 wew. 3