Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Domy pomocy społecznej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU W ŻYWCU

 

Podstawa prawna:

-Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 901 ze zm.)

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2021r. w sprawie domów pomocy społecznej (poz. 734).

 

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku mieszczący się w Żywcu przy ulicy Śliżowy Potok 8 świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązujących standardów i na swoją działalność posiada zezwolenie Wojewody Śląskiego. Celem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym. Dom Pomocy Społecznej do dyspozycji pensjonariuszy posiada 66 pokoi pojedynczych i 16 podwójnych. Każdy pokój to odrębne małe, wygodne mieszkanie z przedpokojem, łazienką i balkonem. W każdym pomieszczeniu znajduje się łatwo dostępny przycisk instalacji przywołującej opiekunki i czujnik pożarowy. Korytarze i łazienki wyposażone są w poręcze i uchwyty ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W budynku dla mieszkańców znajduję się również winda, kuchenki, salki telewizyjne i pokoje do terapii zajęciowej. Przestronna jadalnia przylegająca do holu głównego na parterze, zapewnia przyjemną atmosferę do spożywania posiłków, przygotowanych w nowoczesnej kuchni. Bez trudu też daje się ona przekształcać w miejsce zebrań społeczności, salę balową, koncertową lub widowiskową. Na parterze ulokowano także kaplicę, dyżurkę pielęgniarską i pokój zabiegowy.    

 

JAK ZOSTAĆ MIESZKAŃCEM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYWCU:

1) Do Domu kieruje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu na podstawie:

 1. a) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu
 2. b) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
 • opinię ośrodka pomocy społecznej dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej;
 • decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającą wysokość emerytury lub renty i zgodę osoby ubiegającej się na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej;
 • oświadczenia o wysokości dochodu małżonka osoby ubiegającej się i krewnych zobowiązanych do ponoszenia opłaty;
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276);
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • w przypadku osób ubezwłasnowolnionych postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielania zezwolenia na skierowania do Domu Pomocy Społecznej;

2) Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu wydaje z upoważnienia Starosty Żywieckiego Kierownik Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, po uprzednim zasięgnięciu opinii Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego składającego się z pracowników DPS.       

Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu ustala corocznie Starosta Żywiecki Zarządzeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszą kolejno:

 1. a) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu
 2. b) małżonek, krewni zstępni przed wstępnymi – zgonie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2
 3. c) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu a opłatami wnoszonymi przez osoby,
  o których mowa w pkt. a i b.

W razie niemożności umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie.   

Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Żywcu jest Pani mgr Sabina Kanik.

KONTAKT:
Dom Pomocy Społecznej w Żywcu
ul. Śliżowy Potok 8, 34-300 Żywiec
tel. 33 861-23-08, dpszywiec@wp.pl, www.dps-zywiec.com
Telefon do kontaktu z Mieszkańcami: 721-151-900