Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

  1. przyznanych świadczeń oraz dodatków, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
  2. średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Opłatę, o której wyżej mowa, rodzice ponoszą od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Za ponoszenie opłaty, rodzice odpowiadają solidarnie.

Opłatę ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

Opłaty nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa u rodziców.

Opłaty nie ustala się od rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.

Od opłaty  naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczna.

Należności z tytułu nieponoszenia opłaty podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty za okres dłuższy niż 12 miesięcy starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości.

Starosta na wniosek strony lub z urzędu, może:

  • umorzyć w całości lub w części, łącznie z odsetkami ustaloną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
  • odroczyć termin płatności ustalonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
  • rozłożyć na raty ustaloną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
  • odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty wobec rodziców biologicznych.

Szczegółowe warunki umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, określa uchwała Rady Powiatu w Żywcu Nr XXXVIII/424/2022 z dnia 30.08.2022r.  – Uchwała.XXXVIII.424.2022.pdf (366,0 KB)