Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

Pomoc na usamodzielnienie przysługuje wychowankom, którzy osiągnęli pełnoletność przebywając na mocy postanowienia sądu w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Osoba usamodzielniana może otrzymać:

 • pomoc na usamodzielnienie;
 • pomoc na kontynuowanie nauki;
 • pomoc na zagospodarowanie;

Ponadto osobie usamodzielnianej w miarę zgłaszanych potrzeb udziela się, też pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia oraz zapewnia się pomoc psychologiczna i prawną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
 • 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki:

 • przyznaje się osobie usamodzielnianej, o ile kontynuuje naukę w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego;
 • warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego Indywidualnego Program Usamodzielnienia sporządzonego co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności
 • wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi 681,00 zł miesięcznie;
 • pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

 Pomoc na usamodzielnienie:

 • może zostać wypłacona, osobie usamodzielnianej w zależności od ustaleń w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia;
 • warunkiem przyznania pomocy na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego Indywidualnego Programu Usamodzielnienia sporządzonego co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności;
 • w przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki w uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki;
 • wysokość pomocy na usamodzielnienie jest uzależniona od formy oraz okresu pobytu w pieczy zastępczej i wynosi odpowiednio:
 • dla osób usamodzielnianych opuszczających po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą spokrewnioną w której pobyt trwał powyżej 3 lat – 4 486,00 zł;
 • dla osób usamodzielnianych opuszczających po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną odpowiednio:

 – 2 244,00  zł – w przypadku pobytu w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres 1 roku;

– 4 486,00 zł w przypadku pobytu w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat;

– 8 968,00 zł w przypadku pobytu w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat.

 

Pomoc na zagospodarowanie:

 • może zostać wypłacona osobie usamodzielnionej nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia;
 • warunkiem przyznania pomocy na zagospodarowanie jest złożenie wniosku;
 • wysokość pomocy na zagospodarowanie wynosi 2 039,00 zł., a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 4 077,00 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U z 2022r. poz. 447 z późn. zm.)

 

Dodatkowych informacji na temat osób usamodzielnianych można uzyskać  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu,

Ks. Prał. St. Słonki 24

pok. nr 9 –  Pani mgr Natalia Harędzińska

nr tel. 33 861-94-19 lub 33 861-93-36 wew. 6