Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Informacja dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA JEST:

Formą czasowego zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje co do zasady na podstawie orzeczenia sądu.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Rodzicami zastępczymi może zostać:

 • małżeństwo
 • osoba niepozostająca w związku małżeńskim

 

WYMOGI DLA KANDYDATÓW

Kandydaci na rodziców zastępczych muszą spełniać wymagania:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego:
 • nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym:
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo    w przypadku kandydatów pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka
 • co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodów w przypadku kandydatów do tworzenia rodziny zastępczej niezawodowej.

KWALIFIKOWANIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE W PCPR W ŻYWCU PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

Zarządzenie nr 6/2023 Kierownika PCPR w sprawie: wprowadzenie procedury wstępnej kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ZARZĄDZENIE.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Procedura wstępnej kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka PROCEDURA.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt

z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu,

Ks. Prał. St. Słonki 24

pok. nr 17 –  Pani mgr Teresa Wróbel, Pani mgr Joanna Lubos

nr tel. 33 861-94-19 lub 33 861-93-36 wew. 3

 

W Polsce istnieje potrzeba zwiększenia liczby rodzin zastępczych dla wielu dzieci, które nie mogą mieszkać z własnymi rodzinami z powodu różnych przyczyn, np.: przemoc domowa, zaniedbanie czy inne trudne okoliczności życiowe. Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.
Dowiedz się, jakie kroki podjąć, aby stać się rodziną zastępczą wchodząc na stronę internetową https://rodziczastepczy.pl/ lub skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu 33 861-94-19 wewn. 3