Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Wyniki ankiety ewaluacyjnej dotyczącej projektu „Rodzina w Centrum”

Spis treści

 

Wyniki ankiety ewaluacyjnej dotyczącej projektu „Rodzina w Centrum”

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, dofinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój Usług Społecznych.

 

     W ramach projektu „Rodzina w Centrum” zrealizowano ankietę ewaluacyjną mającą na celu zebranie opinii uczestników projektu na jego temat. Badanie zostało przeprowadzone po pierwszej połowie okresu trwania projektu. Kwestionariusz z pytaniami został rozdany uczestnikom podczas wyjazdów integracyjnych, organizowanych w miesiącu sierpniu 2021r., w dniach:  17, 19, 24 i 26. W każdym wyjeździe uczestniczyły inne osoby, zarówno uczestnicy projektu jak i osoby zaliczane do najbliższego otoczenia. Ankietę wypełniali zarówno dorośli, jak i dzieci, którym w razie potrzeby  pomagali ich opiekunowie.

     Ankietę wypełniły 123 osoby, w różnym przekroju wiekowym. Największy odsetek uczestników stanowiły osoby w wieku 26 lat i więcej (33%), niewiele mniej liczną grupę stanowiły osoby od 11 do 15 roku życia (28%), osoby do 10 roku życia stanowiły 22% badanych, zaś najmniejszy odsetek tworzyły osoby w wieku od 16 do 20 roku życia (18%). W badanej próbie nie pojawiły się osoby w wieku od 21 do 25 roku życia. Uczestnicy projektu są zróżnicowani również względem płci. Wśród respondentów 51% stanowią kobiety, a 41% mężczyźni. Pozostałe 8% badanych nie odpowiedziało na pytanie dotyczące płci.

     Poniżej znajduje się wykres przedstawiający procentowy rozkład działań podejmowanych w ramach projektu, które uczestnicy uważają za najbardziej użyteczne. Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Warto zaznaczyć, że nie wszyscy uczestnicy projektu brali udział we wszystkich formach wsparcia. Należy wziąć to pod uwagę przy analizie wyników, ponieważ występuje tendencja do większego poparcia tych działań,
w których respondenci bezpośrednio uczestniczą.

 

Wykres 1 Odpowiedzi na pytanie 1: Jakie działania podejmowane do tej pory w ramach projektu uważa Pan/Pani za najbardziej użyteczne?

W odpowiedzi na pytanie padły aż 364 propozycje, wśród których największy udział procentowy, bo aż 32% dotyczył wyjazdów integracyjnych i wycieczek. Nieco mniej, bo 21% odpowiedzi wskazało na wyjazd wakacyjny i kolonię. Następnie uczestnicy projektu za najbardziej użyteczne działania uznali korepetycje (13%), możliwość skorzystania z konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym (9%), warsztaty i szkolenia (8%), rehabilitacje (7%), wsparcie specjalistyczne oraz sfinansowanie wizyt u lekarzy specjalistów (po 5%) oraz inne (1%).

     Pytanie drugie dotyczyło tego w jakim stopniu uczestnicy są zadowoleni z udziału
w projekcie. Respondenci mogli zaznaczyć odpowiedź na pięciostopniowej skali, gdzie
1 oznacza „bardzo jestem niezadowolony”, 2 – „nie jestem zadowolony”, 3 – „nie ma to dla mnie znaczenia”, 4 – „jestem zadowolony” oraz 5 – „bardzo jestem zadowolony”. Padły 122 odpowiedzi. Można powiedzieć, że w zdecydowanej większości, bo aż 97,54% uczestników projektu wysoko określa swój poziom zadowolenia z udziału w projekcie, zaznaczając
w 83,61% przypadków wskazanie „bardzo jestem zadowolony/a i w 13,93%  przypadków
„ jestem zadowolony/a” z udziału w projekcie.

 

Wykres 2 Odpowiedzi na pytanie 2: W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z udziału w projekcie?

Kolejne pytanie należało do otwartych i dotyczyło tego jakie nowe działania chcieliby uczestnicy, aby zostały podjęte w najbliższym czasie w ramach projektu. Nie wszyscy respondenci udzielili odpowiedzi, ale wśród tych, którzy to zrobili można było wyróżnić 141 propozycji działań. Część z nich powtarzała się, dlatego odpowiedzi podobne zostały przypisane do jednej kategorii. Najwięcej pomysłów dotyczyło wszelkiego rodzaju wycieczek
i wyjazdów, w tym wyjazdów kilkudniowych (29%). Wśród propozycji miejsc wycieczek wskazano baseny termalne, wyjścia w góry, Zakopane, Kraków, Legendia, Go Jump, muzeum, kino i teatr. Dużą część proponowanych działań stanowiły wyjścia na basen (17%) oraz organizacja zajęć sportowych (13%) (np. nauka pływania, jazda na nartach i łyżwach, gimnastyka, sporty walki, żeglarstwo, siłownia  itp.). Nieco mniej głosów dotyczyło spotkań
i wyjazdów integracyjnych (11%), kuligów w zimie (7%), wspólnych ognisk (4%) oraz korepetycji (5%). Mniej licznie pojawiły się propozycje organizacji zajęć muzycznych (4%) (taniec, śpiew, nauka gry na instrumentach) i plastycznych (np. ceramika, malarstwo) (3%). Pojedyncze odpowiedzi dotyczyły sfinansowania kursu na prawo jazdy oraz zajęć dodatkowych (na które już dana osoba uczęszcza),  pomocy prawnika, organizacji konkursów, możliwości skorzystania z darmowego fryzjera, rehabilitacji ogólnorozwojowej, jazdy konno, grup wsparcia oraz dostępu do Internetu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     Następne pytanie otwarte dotyczyło tego jakie działania można byłoby podjąć
w ramach projektu w razie ewentualnego zwiększenia restrykcji covidowych. Pojawiło się 48 pomysłów. Najwięcej z nich – 42% dotyczyło kontaktu online w postaci zajęć tematycznych, wspólnych rozmów itp., 29% osób zaproponowało przeprowadzenie różnorodnych konkursów, zaś 25% odpowiedzi dotyczyło zadbania o bezpieczeństwo (dezynfekcja rąk, noszenie maseczek, przebywanie w dużej przestrzeni, mierzenie temperatury itp.). 10% odpowiedzi dotyczyło voucherów, które można wykorzystać indywidualnie na dostępne
w czasie pandemii atrakcje. Znacznie rzadziej pojawiały się propozycje organizowania korepetycji, sfinansowania wizyt u lekarzy, szkoleń online oraz zorganizowanie sprzętu informatycznego.

     W ostatnim pytaniu otwartym poproszono o wszelkie uwagi (rady, propozycje, skargi), jakie uczestnicy projektu chcieliby przekazać organizatorom. Większość z nich nie miała uwag, pojawiły się tylko dwie wypowiedzi: „Więcej czasu na podjęcie decyzji.” i „Więcej sprawiedliwości w dzieleniu na wycieczki”.

    Po przeanalizowaniu wyników ankiety ewaluacyjnej można sformułować kilka wniosków:

  1. Za najbardziej użyteczne działania podejmowane w ramach projektu respondenci uważają wyjazdy i wycieczki integracyjne oraz wyjazd wakacyjny i kolonię.
  2. Uczestnicy w większości (98%) są zadowoleniu z udziału w projekcie.
  3. Respondenci chcieliby w dalszej części kontynuować udział w wyjazdach i wycieczek integracyjnych. Dodatkowo podobałyby się im wyjścia na basen oraz zorganizowane zajęcia sportowe.
  4. W przypadku zwiększenia obostrzeń z powodu COVID-19, respondenci proponują kontakt online w postaci zajęć tematycznych i wspólnych rozmów oraz organizację konkursów. Przeprowadzone badanie potwierdza dużą świadomość ankietowanych na temat potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa, odpowiedniego zabezpieczenia i zachowania dystansu, a także korzystania ze środków ochrony osobistej w okresie nasilenia zachorowań.

    

     Wyniki badania ankietowego pozwolą realizatorom projektu „Rodzina w Centrum” na wprowadzenie odpowiednich form wsparcia, tak aby w jak najbardziej atrakcyjny sposób odpowiedzieć na potrzeby, możliwości i zainteresowania naszych uczestników, a także odpowiednio i z wyprzedzeniem wdrożyć działania umożliwiające realizacje projektu w okresie obostrzeń pandemicznych.