Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Projekt rodzina w centrum

 

Spis treści

 

Trwałość projektu „Rodzina w Centrum”

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że posiada w dyspozycji 41 miejsc świadczenia usług społecznych, w tym:  rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe), rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka, kandydatów na rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe), specjalistów psychologów, pedagoga, mediatorów, interwentów kryzysowych udzielających konsultacji indywidualnych i grupowych, prowadzących wsparcie w zakresie grup samopomocowych i grup szkoła dla rodziców.

Osoby zainteresowane korzystaniem ze świadczeń usług społecznych proszone są o kontakt z  pracownikami Działu pieczy zastępczej – PCPR w Żywcu, pod nr tel. 33/861 94 19, 33/861 93 36 wew. 3 lub 6, w godzinach od 9:00 do 14:00

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że posiada w dyspozycji 16 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym prowadzi: konsultacje i poradnictwo specjalistycznego w zakresie psychologicznym, pedagogicznym, terapii i mediacji, usługi dla rodzin z dziećmi, organizuje grupę samopomocową dla rodziców zastępczych i grupę szkoła dla rodziców i wychowawców, skupia kandydatów na rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe), kandydatów na rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe), którzy ukończyli szkolenie i uzyskali zaświadczenie kwalifikacyjne od organizatora pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane korzystaniem ze świadczeń usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej proszone są o kontakt z  pracownikami Działu pieczy zastępczej – PCPR w Żywcu, pod nr tel. 33/861 94 19, 33/861 93 36 wew. 3 lub 6, w godzinach od 9:00 do 14:00

 

„Rodzina w Centrum”


Projekt „Rodzina w Centrum” obejmuje systemowe wsparcie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej i jego rodziny pochodzenia. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2022r. na terenie powiatu żywieckiego.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej wspierające proces jej deinstytucjonalizacji. Wsparcie projektowe zostanie indywidualnie dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb 50 rodzin/osób, w tym: sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na rodziców zastępczych, usamodzielnianych wychowanków oraz rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy. Projekt zakłada tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz kompleksowe wsparcie i rozwój pracy z rodziną, zintensyfikowane współpracą ze środowiskiem lokalnym.

Planowane efekty działań projektowych przyczynią się do zminimalizowania skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą oraz ich rodzin pochodzenia.

Wartość projektu: 1 766 947,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 501 905,46 PLN