Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Szlachetna POMOC

 

 

 

„szlachetna POMOC”

Usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnościami Trwałosc projektu – zatrudnienie AOON

 

PODZIĘKOWANIA

dla Pani Barbary Gizickiej i Jej Współpracowników

W imieniu Uczestników Projektu szlachetna POMOC oraz społeczności pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu pragniemy złożyć serdeczne podziękowania firmie

Rondo Sp. z o.o. w Żywcu

za przygotowanie i bezinteresowne przekazanie 150 maseczek ochronnych wielokrotnego użytku.

Dla naszych Klientów jest to jeden z kluczowych elementów w walce z epidemią koronawirusa, daje im poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwia poruszanie się w przestrzeni publicznej.

Dziękujemy za Państwa WIELKI gest.

 

 

JAK BEZPIECZNIE ZAKŁADAĆ, NOSIĆ, ZDEJMOWAĆ I DEZYNFEKOWAĆ BAWEŁNIANĄ MASKĘ OCHRONNĄ WIELOKROTNEGO UŻYTKU?

Należy wyjąć maskę ochronną z woreczka foliowego i – przed pierwszym użyciem – koniecznie wyprać, a po osuszeniu wyprasować.
Przed założeniem maski ochronnej należy dokładnie umyć ręce środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu lub wodą z mydłem.
Zakładając maskę ochronną należy zasłonić starannie usta i nos i przymocować ją tak, żeby szczeliny między twarzą a maską ochronną były jak najmniejsze.
Należy unikać dotykania maski ochronnej podczas jej noszenia. Jeśli przypadkiem dotkniemy maskę ochronną należy niezwłocznie umyć dokładnie ręce środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu lub wodą z mydłem.
Żeby zdjąć maskę ochronną należy chwycić ją od tyłu za wiązanie (nie wolno dotykać przedniej powierzchni maski) i zdjąć, a następnie wrzucić do woreczka do czasu jej prania. Po wykonaniu tej czynności należy umyć dokładnie ręce środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu lub wodą z mydłem.
Maski ochronne należy prać w temperaturze 60`C przez 45minut, prasować żelazkiem
w temperaturze 30 C.

Zalecenia przygotowane dla Uczestników i Uczestniczek projektu oraz Opiekunów faktycznych projektu pn. Szlachetna POMOC przez dyplomowaną pielęgniarkę mgr Bożenę Konofał

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – realizator projektu pt. szlachetna POMOC – ogłasza z dniem 16 lipca 2018r., otwarcie naboru do projektu.

Projekt pt. szlachetna POMOC współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych, z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – konkurs.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba, spełniająca łącznie wszystkie kryteria grupy docelowej, która zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie. Do grupy docelowej zaliczane są osoby, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielne ze względu na wiek, nieaktywne zawodowo, w wieku 60+, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujące Powiat Żywiecki.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu oraz wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznego. Rozwój usług społecznych zostanie oparty o usługi asystenckie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, które będą prowadzone w miejscu zamieszkania uczestników projektu. Wsparciem projektowym zostaną objęci uczestnicy projektu, tj. osoby z niepełnosprawnością lub z zaburzeniami psychicznymi, którzy są niesamodzielni ze względu na wiek 60+os. i nieaktywni zawodowo oraz opiekunowie faktyczni, czyli osoby z najbliższego otoczenia, rodzina. Dodatkowymi formami wsparcia będą: specjalistyczne dożywianie, likwidacja barier architektonicznych, wypożyczanie łózek rehabilitacyjnych, usługi opiekuńcze w oparciu o nowoczesne technologie, pomoc specjalistyczna.

Planowanym efektem Realizatora projektu jest objęcie wsparciem 100 osób zaliczonych do grupy docelowej i członków ich najbliższego otoczenia, mieszkańców powiatu żywieckiego.

Wartość projektu: 2 088 000,00 zł

Wkład pozyskany z Funduszy Europejskich: 1 774 800,00 zł

Pierwszym krokiem, aby zgłosić swój udział w projekcie jest złożenie Deklaracji uczestnictwa.

Wypełnioną i podpisaną Deklarację uczestnictwa należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, z siedzibą ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec osobiście lub za pośrednictwem drugich osób (w godzinach urzędowania) albo przesłać drogą pocztową.

Uwaga! Ze względu na zmianę zasad oznaczania dokumentów odpowiednimi logotypami, proszę wybrać właściwy dokument, który jest dostosowany do sposobu wydruku. W przypadku drukarek kolorowych wybieramy dokument z kolorowymi logotypami, a w przypadku drukarek tylko z czarnym nadrukiem dokument z logotypem czarno-białym.

Więcej informacji można uzyskać:

Iwona Kłóska – tel. 502 002 146, e-mail: ikloska@pcpr-zywiec.pl

Marta Samsel – tel. 502 002 171, e-mail: msamsel@pcpr-zywiec.pl

PCPR Żywiec – tel. 33 861 94 19, 33 861 93 36, e-mail: pcpr_zywiec@op.pl

 

Deklaracja uczestnictwa (*.PDF, 144kB)

 

Zarządzenie Kierownika PCPR w sprawie ustalenia regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pt. „Szlachetna POMOC” (*.JPG, 488 kB)

 

Regulamin naboru i uczestnictwa (*.PDF, 357kB)

 

Wzór wyliczenia kryterium dochodowego (*.PDF, 476kB)

 

Indywidualny plan pracy w zakresie pomocy i opieki (*.PDF 203kB)