Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Chcę lepiej!

EFS kolor poziom rgb

 

„Chcę lepiej!”      

    

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – realizator projektu pn. Chcę lepiej! – ogłasza z dniem 18 stycznia 2018r., od godziny 12:00 otwarcie naboru do projektu.

Projekt pn. Chcę lepiej! współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 9.1 – Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – konkurs.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba, spełniająca kryterium grupy docelowej, zakwalifikowana do udziału w projekcie. Do grupy docelowej zaliczane są osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące powiat żywiecki, bez względu na wiek, w szczególności: korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i POPŻ, pozostające bez zatrudnienia, bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, wychowankowie pieczy zastępczej, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, a zwłaszcza osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Pierwszym krokiem, aby zgłosić swój udziału w projekcie jest złożenie dokumentów:

a) Ankieta rekrutacyjna

b) Zasady udziału w projekcie

            Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, z siedzibą ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec osobiście lub za pośrednictwem drugich osób (w godzinach urzędowania) albo przesłać drogą pocztową.

Uwaga! Ze względu na zmianę zasad oznaczania dokumentów odpowiednimi logotypami, proszę wybrać właściwy dokument, który jest dostosowany do sposobu wydruku. W przypadku drukarek kolorowych wybieramy dokument z kolorowymi logotypami, a w przypadku drukarek tylko z czarnym nadrukiem dokument z logotypem czarno-białym.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie, pod nr 33/861 94 19, 33/861 93 36, lub korzystając z poczty elektronicznej, e-mail: pcpr_zywiec@op.pl

 

Zarządzenie Nr 6/2018 Kierownika PCPR w Żywcu   (*.PDF, 172kB)  

 
 
 
plakat chce lepiej podglad