Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Turnusy rehabilitacyjneRejestr ośrodków posiadających wpis do rejestrów wojewodyDOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH   

 

Wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (PDF 799KB)

Oświadczenie   (PDF 133KB)

Ocena sytuacja społecznej (PDF)

 

Co to są turnusy rehabilitacyjne ?

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych:

 1. usprawniająco – rekreacyjny,
 2. rekreacyjno- sportowy i sportowy,
 3. szkoleniowy,
 4. psychoterapeutyczny,
 5. rozwijający zainteresowania i uzdolnienia,
 6. nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna, pod warunkiem że:

 1. posiada ważne orzeczenie
 2. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 3. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 4. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 5. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 6. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 7. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 8. złoży oświadczenie, że przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 9. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

 

O dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym opiekuna może ubiegać się osoba niepełnosprawna, pod warunkiem że:

 1. wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,
 2. opiekun:
 1. nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 2. nie jest osoba niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 3. ukończył 18 lat lub,
 4. ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

Jaka może być  wysokość przyznawanego dofinansowania ?

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia ( o którym mowa w pkt.1) – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 3. 25% przeciętnego wynagrodzenia  ( o którym mowa w pkt.1) – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 4. 20% przeciętnego wynagrodzenia  ( o którym mowa w pkt.1) – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 5. 20% przeciętnego wynagrodzenia  ( o którym mowa w pkt.1) – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności .

 

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących  potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot o których mowa w pkt. od 1 do 5, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

 

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym :

 1. Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki wniosek do pobrania.
 2. Składa wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych
  w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu dla  miejsca zamieszkania ( wymagane załączniki do wniosku są wymienione w druku wniosku bądź stanowią załącznik do wniosku).
 3. Osoba niepełnosprawna bezdomna, składa wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca pobytu.
 4. Osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką składa wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca pobytu.

 

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków ?

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do którego został złożony wniosek w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie  informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub nie dostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Wnioski kompletne rozpatrywane są  przez PCPR w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu w formie uchwały.
 3. PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
 4. Osoba Niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia p przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż 21 dni przez dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje do PCPR informację p wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła.
 5. PCPR po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w terminie 7 dni sprawdza w rejestrach ośrodków i organizatorów:
 1. czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator posiadają odpowiedni wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną,
 2. czy ośrodek, w którym odbędzie się turnus jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną,
 3. czy organizator tego turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

 

 1. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w pkt.5 lit. a,b i c PCPR w terminie 7 dni informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.
 2. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż na 7 dni przez dniem rozpoczęcia tego turnusu.
 3. Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez PCPR oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu . O dacie przekazania decyduje data wpływu oświadczenia do PCPR. Oświadczenie winno zawierać potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie.
 4. W przypadku nieprzekazania oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego w terminie określonym w pkt.8 PCPR może odmówić przekazania przyznanego dofinansowania informując o tym osobę niepełnosprawną.

 

UWAGA! 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów turnusu rehabilitacyjnego odbytego przed złożeniem wniosku i  przyznaniem  dofinansowania ze środków PFRON.

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.
 3. W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.
 4. Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.
 5. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
 6. Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

 

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z póź.zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych  ( Dz. U. z 2007r. Nr 230 poz. 1694).

 

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych   można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24

pok. Nr 1 –  Pani Joanna Paleczna

nr tel. (33) 861-94-19 lub (33) 861-93-36 wew. 2