Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start” – wnioski od 1 lipca br.

02.07.2021r

Od bieżącego roku realizacja zadania została powierzona Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092).

Wnioski o świadczenie można składać od 1 lipca br. wyłącznie elektronicznie.

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1092) rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych składają wnioski o świadczenie dobry start do ZUS.

W celu uzyskania świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, ww. osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce  opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wraz z datą umieszczenia, wydane odpowiednio przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowe centrum pomocy rodzinie albo podmiot, o którym mowa w art. 190 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach usprawnienia procesu wydawania zaświadczeń dla osób sprawujących pieczę zastępczą w załączeniu wzory zaświadczeń do wykorzystania:

Na jednym zaświadczeniu należy wskazać wszystkie dzieci przebywające w danej rodzinie lub placówce, na które osoba zainteresowana będzie ubiegała się o świadczenie dobry start.

Osoby sprawujące pieczę zastępczą, wnioski o świadczenie dobry start składają wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS. W celu ułatwienia składania wniosków ZUS przygotował instrukcje jak należy złożyć wniosek o świadczenie dobry start.

  1. Instrukcja dla dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej (DOC 1.21MB),
  2. Instrukcja dla opiekuna (dotyczy m.in. rodziców zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka) (DOC 1.37MB),
  3. Jak dosłać załączniki do wysłanego wniosku o świadczenie dobry start (DOCX 365KB),
  4. Jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie dobry start (DOCX 571KB).

Instrukcje są dostępne również na stronie internetowej ZUS.

Zgodnie z Instrukcją składania wniosku przez dyrektorów placówek, wniosek o świadczenie dobry start, w imieniu dyrektora, może złożyć osoba przez niego upoważniona (np. pracownik administracyjny). W załączeniu przykładowy wzór (wzór 3)  upoważnienia do reprezentowania dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

 

 

Informacja ZUS – 300+ Dobry Start (PDF 462KB)

Plakat Dobry Start (PDF 62KB)