Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na wykorzystanie środków otrzymanych na realizację Programu, nabór Wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zostaje zamknięty.

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

 Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

W roku 2024 Powiat Żywiecki będzie kontynuował realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 1 651 176,00 zł

Całkowita wartość wynosi 1 651 176,00 zł

CEL PROGRAMU

Wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

ADRESACI

 • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności

 • Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, traktowane na równi z powyżej wskazanymi orzeczeniami.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta (lub)

 • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu (lub)

 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

  • Zaświadczenie o niekaralności,

  • Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,

  • Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,

 • Osoby będące członkami rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym pożyciu, a także osoba pozostająca w stosunku przysposobienia z Uczestnikiem Programu),

 • Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ?

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • Wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej;

 • Wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

 • Wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania;

 • Wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę (z zastrzeżeniem, że ten sam asystent będzie świadczył usługi maksymalnie 12 godzin na dobę),

 • Limit godzin przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi: *840 godzin (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – niepełnosprawność sprzężona), *720 godzin (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności), *480 godzin (orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – niepełnosprawność sprzężona), *360 godzin (orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), *360 godzin (dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności).

ASYSTENTOM OFERUJEMY:

 • Wynagrodzenie za wykonaną usługę asystencji osobistej,

 • Ubezpieczenie OCE związane ze świadczeniem usługi asystencji osobistej,

 • Zwrot kosztów przejazdów asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/ innym środkiem transportu (wyłącznie w przypadku jednoczesnego przejazdu asystenta i uczestnika),

 • Zwrot kosztów zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

WAŻNE:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

 SPOSÓB ZGŁOSZENIA SIĘ DO PROGRAMU

Złożenie Karty zgłoszenia  z dołączoną kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności oraz klauzulą informacyjną RODO

DRUKI DO POBRANIA

Karta zgłoszenia – Karta zgłoszenia do Programu_2024- wersja ostateczna

Klauzula RODO – PCPR – Klauzula RODO_ AOON_PCPR_2024- pdf

Klauzula RODO- MRiPS – Klauzula RODO_MRiPS_2024- pdf

Oświadczenie Zleceniobiorcy do celów podatkowych i ubezpieczeniowych – Oświadczenie Zleceniobiorcy_AOOzN

Ogłoszenie o naborze – Ogłoszenie o naborze _Aktualności_2024

 

Szczegółowych informacji na temat Programu udziela:

Pani Iwona Kłóska

TEL. 502 002 146

e-mail: ikloska@pcpr-zywiec.pl