Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Komunikat

30.03.2022r.

   KOMUNIKAT

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że małoletni obywatel Ukrainy, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem opiekun tymczasowy.

Również w przypadku, gdy małoletni obywatele Ukrainy przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy i przybyli wraz z osobą sprawującą nad nimi tę pieczę, sąd ustanawia tę osobę opiekunem tymczasowym dla wszystkich tych małoletnich.

 

Opiekun tymczasowy reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad małoletnim i jego majątkiem. Jest uprawniony m.in. do składania wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) i świadczeń rodzinnych. Dla kilku małoletnich można ustanowić jednego opiekuna tymczasowego. Opiekunem tymczasowym dla rodzeństwa w miarę możliwości należy ustanowić tę samą osobę.

 

Opiekunem tymczasowym może zostać wyznaczony spośród: krewnych, powinowatych lub osób dających rękojmie należytego wykonywania obowiązków opiekuna. Jeżeli takich osób nie ma to, na wniosek sądu, ośrodek pomocy społecznej musi wskazać takiego kandydata w terminie 48 godzin. Uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  • kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  • osoba sprawująca faktyczną pieczę nad małoletnim;
  • osoba, która objęła faktyczną pieczę nad małoletnim po wjeździe przez małoletniego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprawuje ją w dniu złożenia wniosku;
  • wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa;
  • Straż Graniczna;
  • prokurator;
  • Policja;
  • przedstawiciele organizacji międzynarodowych lub pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom;
  • inne osoby lub podmioty, w ramach swoich zadań.

 

W związku z powyższym, jeżeli wśród obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Żywieckiego, przebywają małoletni bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za nich zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, należy niezwłocznie wystąpić do Sądu Rejonowego w Żywcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich, ul. Kościuszki 39, 34-300 Żywcu z wnioskiem o ustanowienie opiekuna tymczasowego.

 

Informacji na temat ustanowienia opiekuna tymczasowego można uzyskać w Ośrodkach Pomocy Społecznej, które swoje siedziby mają  w Gminach na terenie Powiatu Żywieckiego oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, tel. (33) 8619419 wew. 3.

 

 

Wzór wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego (DOCX 38KB)

 

Monika Cebrat

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Żywcu