Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Bezpieczne ferie 2020

09.01.2020r. 

Szanowni Państwo,

     z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci młodzieży podczas ferii zimowych wyznaczonych dla województwa śląskiego na okres od 13-26 stycznia 2020 r. zostały opracowane Zalecenia dotyczące ich realizacji na terenie województwa śląskiego pn.: „Bezpieczne ferie 2020”. Zalecenia te są dostępne na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach –> Przejdź

Celem akcji jest zintegrowanie działań różnych podmiotów tak, by podnieść poziom bezpieczeństwa wypoczynku zimowego w zakresie dojazdu do miejsc wypoczynku i powrotu, bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych jak i w miejscu zamieszkania oraz podnoszenia poziomu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań, w tym związanych ze specyfiką wypoczynku zimowego.

Proszę więc o przeprowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych adresowanych
do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci i młodzieży pozostającej
w miejscu zamieszkania w zakresie:

 • bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • zasad przekraczania, pobytu i przejazdu przez kraje UE (w tym strefy Schengen),
 • bezpiecznego zachowania się w czasie zimowego wypoczynku (szczególnie w górach),
 • bezpiecznych form wypoczynku organizowanego w miejscu zamieszkania,
 • umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • zagrożeń związanych z dostępem do alkoholu i środków psychoaktywnych,
 • zagrożeń związanych z handlem ludźmi (dziećmi), ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji niebezpiecznych, mogących mieć miejsce w czasie wypoczynku. Materiały informacyjne
  i prezentacje ww zakresie są dostępne na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  i Administracji w zakładce: bezpieczeństwo – przeciwdziałanie handlowi ludźmi – handel dziećmi

Kontrolę przygotowania obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzi:

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Śląskiego,
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach,
 • Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
 • Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Kontrolę stanu technicznego pojazdów, czasu pracy kierowców oraz trzeźwości osób prowadzących pojazd przeprowadza Policja lub Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego.

Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach nadzoru nad zorganizowanym wypoczynkiem dzieci
i młodzieży powinno:

 • gromadzić informacje o rodzaju i miejscach zorganizowanych form wypoczynku,
 • wydawać organizatorom wypoczynku zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku,
 • kontrolować sposób prowadzenia zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • informować służby i inspekcje o nieprawidłowościach związanych z przygotowaniem ośrodka wypoczynkowego do świadczenia usług,
 • reagować na stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, które mogą zagrozić życiu i zdrowiu uczestników wypoczynku,
 • obsługiwać wspólnie ze służbą dyżurną Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego całodobową infolinię interwencyjną nr tel.: 32 20-77-077, przyjmującą zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnokrajowa baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży, gdzie są zamieszczone informacje dotyczące organizatorów oraz miejsc wypoczynku na terenie województwa śląskiego.

Działania podejmowane przez wyspecjalizowane służby i inspekcje powinny być połączone
z wysiłkami: Grupy Jurajskiej i Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i innych podmiotów zaangażowanych w akcję „Bezpieczne ferie 2020”.

W przypadku zdarzeń niewymagających użycia środków nadzwyczajnych, potrzebę podjęcia interwencji przez wyspecjalizowane służby i inspekcje, należy przekazywać w pierwszej kolejności
do powiatowych centów zarządzania kryzysowego lub ich odpowiednich komórek.

Dane teleadresowe koordynatorów akcji oraz informacje dotyczące trybu zgłaszania do kontroli autokarów przewożących dzieci na wypoczynek będą dostępne na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach http://www.katowice.uw.gov.pl

Pytania związane z akcją „Bezpieczne ferie 2020” należy kierować do Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod nr tel. 32 20-77-653.

Proszę o przekazanie powyższych informacji dyrektorom i kierownikom wszystkich placówek opiekuńczo – wychowawczych zarówno dziennych jak i całodobowych działających na państwa terenie.

 

Informacja:
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej
Marcin Chroszcz