Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Zadania zespołu

Do zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy:

 

1.     Rozpatrywanie wniosków dotyczących:

1)    wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności składanych przez osoby powyżej 16 roku życia między innymi w celu:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji tj. korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego,
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania  karty parkingowej,
 • uzyskania dodatku mieszkaniowego.

2)     wydania orzeczeń o niepełnosprawności składanych przez opiekunów dzieci do 16 roku życia w celu:

 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego,
 • uzyskania karty parkingowej,
 • uzyskania dodatku mieszkaniowego,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze  oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki).

2.     Wydawanie legitymacji:

 • dokumentujących stopień niepełnosprawności, osobom powyżej 16 roku życia,
 • dokumentujących niepełnosprawność, opiekunom dzieci do 16 roku życia.

3.     Wydawanie   kart   parkingowych   osobom   niepełnosprawnym   zaliczonym   do   znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

W celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności należy złożyć w Zespole wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wydanym dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub kserokopię dokumentacji medycznej potwierdzone za zgodnością z oryginałem z placówki medycznej, która dokumenty wydała, tj. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, kartoteki z poradni, badania specjalistyczne, konsultacje, wnioski opisowe badań RTG, EKG, EEG, TK, MR, USG oraz inne dokumenty medyczne. Należy również przedłożyć kserokopie orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS o niezdolności do pracy, orzeczenia o posiadanej grupie inwalidzkiej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza prowadzącego, należy  złożyć w ciągu 30 dni od daty wypełnienia. Zaświadczenie lekarskie jest ważne bowiem 30 dni od daty wydania.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.