Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Świadczenie wspierające

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 roku poz. 1429) zostało wprowadzone nowe świadczenie skierowane bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, którego celem będzie częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

I. KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE:

1. Aby osoba mogła ubiegać się o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony:
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16-go roku życia): lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień wydanym przez powiatowe/miejskie oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
– orzeczeniem lekarza lub komisji lekarskiej ZUS:  o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji i częściowej niezdolności do pracy, orzeczeniem o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów ( wydanym przed 1998 r.),
orzeczeniem lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS: o stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
orzeczeniem komisji lekarskiej Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

2. Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które:
– ukończyły 18 lat,
– są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,
-mieszkają w Polsce,
-otrzymały decyzję Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

II. JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE:

Uzyskanie świadczenia wspierającego będzie się odbywać w II etapach.

I etap – uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wniosek o ww. decyzję wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem będzie można składać od 1 stycznia 2024 r.  do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach na wzorach druków, które zostały określone w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu, wówczas wniosek jest przekazywany do Zespołu Wojewódzkiego nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

II etap – złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego wraz z decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności z tym, że:
– osoby, które uzyskają poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia od 2024r.,
– osoby, które uzyskają poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia od 2025r.,
– osoby, które uzyskają poziom potrzeby wsparcia na poziomie   mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026r.

III. JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA WSPIERAJĄCEGO:

Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (dziś wynosi ona 1588,44 zł). Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia:

95–100 pkt – 220 proc. renty socjalnej,
90–94 pkt –  180 proc. renty socjalnej,
85–89 pkt –  120 proc. renty socjalnej,
80–84 pkt –   80 proc. renty socjalnej,
75–79 pkt –   60 proc. renty socjalnej,
70–74 pkt –   40 proc. renty socjalnej.

 

Kwestionariusz: Kwestionariusz

Wniosek: Wniosek (1)

 

Wypełniony wniosek wraz z kwestionariuszem i wymaganymi załącznikami należy wysłać listem poleconym na adres :

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul.Powstańców 41A

40-024 Katowice

 

Wniosek można również złożyć za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec, wówczas wniosek zostanie przekazywany do Zespołu Wojewódzkiego nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Osoby udzielające informacji na temat ustalania poziomu potrzeby wsparcia 
w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach

Roksana GRUCHEL
– zew. 32 6058591
– Katowice, ul. Damrota 16

Edyta LESIAK
– zew. 32 6058591
– Katowice, ul. Damrota 16

Dorota NIEDZIELA
– wew. 809
– zew. 32 2077873
– Katowice, ul. Powstańców 41A