Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

SOW

Wnioski przez internet

System Obsługi Wsparcia ( SOW)  to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

  • uzyskanie informacji,
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
  • zapoznanie się ze wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

W 2023 roku w naszym PCPR możliwe będzie elektroniczne składanie wniosków w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  za pośrednictwem Systemu SOW – System Obsługi Wsparcia Finansowanego  https://sow.pfron.org.pl

Możliwe to będzie dla:
   1. Wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Aktywny Samorząd;
   2.
Wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;
   3. Wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
   4. Wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
   5. Wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.
   6. Wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
   7. Wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
   8. Wniosków o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

W przypadku trudności związanych z korzystaniem z Systemu SOW dostępna jest infolinia.

Infolinia dla Użytkowników Systemu SOW: 0 800 889 777 (połączenie bezpłatne), czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00