Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Programy dla osób stosujących przemoc domową

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu zgodnie z zaleceniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej, realizuje programy korekcyjno-edukacyjne i programy psychologiczno-terapeutyczne, mające na celu powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy.

 

OSOBĘ STOSUJĄCĄ PRZEMOC DOMOWĄ NA PROGRAMY KIERUJE:

 

 1.Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej w ramach prowadzonej procedury „Niebieskie Karty”;

 2.Sąd w wyroku skazującym za przestępstwa z art. 207 Kodeksu Karnego – za znęcane się nad osobą najbliższą lub nieporadną.

 

 

W programach korekcyjno-edukacyjnych i programach psychologiczno-terapeutycznych mogą uczestniczyć osoby uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych dopiero po zakończonej psychoterapii uzależnień.

 

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY ma formę zajęć grupowych i obejmuje łącznie 60 godzin zajęć + ewentualne konsultacje indywidualne, także z członkami rodzin.

 

CELEM PROGRAMU JEST:  

 

 • zmiana przekonań dotyczących stosowania przemocy domowej;
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia, w tym bardziej efektywne radzenie sobie z emocjami, w tym złością lub poczuciem krzywdy w sytuacjach trudnych;
 • zmniejszenie skali zachowań opartych na sile i przemocy;
 • wzrost świadomości na temat zjawiska przemocy domowej i konsekwencji jej stosowania;
 • poszerzenie katalogu zachowań osób stosujących przemoc domową o zachowania alternatywne do krzywdzących w celu budowania relacji interpersonalnych opartych na poszanowaniu domowników i postawie partnerskiej;
 • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez użycia przemocy domowej;
 • uznanie przez osobę stosującą przemoc domową swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
 •  
 • PROGRAM PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY                                                                                                                                                                                    ma formę zajęć indywidualnych i obejmuje łącznie 10 godzin zajęć.

   

  CELEM PROGRAMU JEST:  

   

  • wzbudzanie motywacji wewnętrznej do zmiany zachowania przez analizę przyczyn postępowania i wgląd w mechanizmy własnych zachowań;
  • zdobycie lub poszerzenie wiedzy i umiejętności powstrzymywania się od zachowań przemocowych;
  • nabycie umiejętności służących rozwiązywaniu problemów i konfliktów bez użycia przemocy;
  • nabycie i kształtowanie umiejętności prospołecznych, w tym: asertywności, empatii, rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, w tym radzenia sobie ze stresem, lękiem i złością;
  • poszerzanie samoświadomości, zwłaszcza w kontekście własnych zasobów oraz ograniczeń i negatywnych stereotypów funkcjonowania w relacjach rodzinnych;
  • nabycie i doskonalenie umiejętności wychowawczych i rodzinnych opartych na wychowaniu bez przemocy;
  • rozwój umiejętności związanych z budowaniem relacji rodzinnych i partnerskich;
  • pogłębianie wiedzy na temat wpływu przemocy na relacje społeczne i sposobów jej przeciwdziałania;
  • diagnozowanie potrzeb i nabywanie umiejętności dobierania prawidłowych strategii w ich zaspokajaniu;
  • wzmacnianie postawy odpowiedzialności wobec siebie i innych.

   

   

  Osoby, których zachowanie doprowadziło do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” lub zobowiązane wyrokiem sądu do odbycia programów, mogą zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu. Nabór do programów trwa cały rok, co umożliwia zgłoszenie się na zajęcia w każdym momencie.

  Termin spotkania najlepiej ustalić telefonicznie:
  tel.
  33 861-93-36, 33 861-94-19 wewnętrzny 3.