Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

PROGRAM  “WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” na rok 2024

PROGRAM “WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” NA 2024 ROK

        Powiat Żywiecki przystąpił do realizacji Programu “Wyrównywanie różnic między regionami III” w 2024 roku finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Obszary programu, które będą realizowane w 2024r.:

obszar A –zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszar B – likwidacja barier w urzędach gminnych, powiatowych,placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie

 umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowani;   

 obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszar D – likwidacja barier transportowych;

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresatami pomocy mogą być dla:

1)obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3)obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

4)obszaru D (likwidacja barier transportowych):

a)placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b)jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c)gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5)obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6)obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

7)obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu w Powiecie Żywieckim nie może przekroczyć:

1) w przypadku obszaru A – do 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, nie więcej niż do kwoty 197 000,00 zł. na jeden projekt;

2) w przypadku obszaru B- do 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, nie więcej niż do kwoty 176 000,00 zł., 

3)  w przypadku obszaru C – 45% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, nie więcej niż do kwoty 74 500,00 zł. na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,

4) w przypadku obszaru D:

a) do 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, gmin i powiatów, nie więcej niż do kwoty:

– 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

– 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

– 351 500,00 zł dla autobusów,

b) do 80% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej, nie więcej niż do kwoty:

– 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

– 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

– 351 500,00 zł dla autobusów,

c) w przypadku obszaru E – do 15% wartości wymaganego wkładu własnego wskazanego w umowie dofinansowania, nie więcej niż do kwoty 17 500,00 zł. na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

d) w przypadku obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

 Szczegółowe zasady dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl  w zakładce: Programy i zadania PFRON – programy realizowane obecnie oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu www.pcpr-zywiec.pl

Termin składania projektów w Powiecie Żywieckim ustala się od dnia 9 stycznia 2024roku do dnia 9 luty 2024roku

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu – przyjmowane będą w trybie ciągłym.


Obszar B

Wniosek pobierz

Oświadczenie dot. pomocy publicznej  pobierz

Wskaźniki ewaluacji  pobierz

 

Obszar C

Wniosek  pobierz

 

Obszar D

Wniosek  pobierz

Wykaz pojazdów  pobierz

Wskaźniki ewaluacji  pobierz

 

Obszar F

Wniosek  pobierz

 

Wykaz załączników do wniosku

                                                                                                                                                                                       

 

   Monika Cebrat Kierownik PCPR w Żywcu