Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

PROGRAM RESORTOWY „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021

 

PROGRAM RESORTOWY „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021

Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego


Aktywność Dzieci Niepełnosprawnych

Jesień z Programem „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – Edycja 2021

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie, wsparcie udzielane jest również dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji .

Rozszerzenie grupy docelowej o dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wpisuje się w dokonujące się przemiany społeczne i kulturowe związane ze specyfiką funkcjonowania rodziny dziecka z niepełnosprawnością. Wystąpienie niepełnosprawności dziecka wpływa na konstruowanie się nowej jakości funkcjonowania rodziny. Wsparcie udzielane ze strony asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej pozwala na złagodzenie procesu radzenia sobie z kryzysem emocjonalnym, wzmacnia konstruowanie się tożsamości rodzica oraz znacząco podnosi jakość relacji rodzica z dzieckiem oraz otoczeniem społecznym.

W ramach Programu wsparciem objęto 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności mieszkających na terenie Powiatu Żywieckiego, w wieku od 4 do 16 lat. Bieżący monitoring poprawności realizacji usług asystenckich pozwolił na zebranie wypowiedzi zarówno dzieci, rodziców jak i asystentów.

 

 

Przykładowe wypowiedzi dzieci:

Czas spędzony z „ciocią” mija mi bardzo szybko. Często chodzimy na spacery, robimy bukiety z zerwanych na łące kwiatów. Obserwujemy chmury i mrówki, pajączki i motylki [Uczestniczka, 5 lat]

Kiedy przychodzi „ciocia” to ćwiczymy równowagę, układamy puzzle, rysujemy, lepimy
z plasteliny [Uczestniczka, 8 lat]

 

Przykładowa wypowiedź asystenta:

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym to nie tylko zabawa i zajęcia ruchowe, w roku szkolnym jest to również pomoc w nauce. Obecnie uczymy się poznawać litery i składać je w wyrazy. Często korzystamy z programów wspomagających rozwój mowy, są to programy do komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

 

Przykładowa wypowiedź rodzica:

Moje skupienie na synu jest – ze względów zdrowotnych – strasznie mocne. Razem z mężem staramy się żyć normalnie w nienormalnych warunkach. Wcześniej były kłótnie między nami. Ja mu zazdrościłam, że on idzie do pracy, wychodzi. Od kiedy przychodzi do nas asystent jest dużo lepiej. Nie czuję się odizolowana od reszty ludzi [matka Uczestnika- 15 lat].

Przywołane powyżej wypowiedzi dowodzą, że sytuacja społeczno-emocjonalna dzieci objętych wsparciem w ramach Programu oraz ich rodzin uległa radykalnej zmianie. Wsparcie asystentów umożliwia kształtowanie postaw prospołecznych, aktywizację dzieci oraz wzmacnianie sieci relacji wszystkich członków rodziny z otoczeniem społecznym.


AKTYWNE LATO

DZIĘKI WSPARCIU W RAMACH PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021

 Pan Andrzej i Pan Władysław – mieszkańcy Milówki – po raz pierwszy od wielu lat mogli aktywnie korzystać z uroków lata w swojej okolicy. Pan Andrzej, który cierpi na schorzenie układu kostno-stawowego oraz Pan Władysław zmagający się z niedosłuchem, dzięki wsparciu asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej – Pani Agnieszki i Pani Ani – byli często widywanymi gośćmi podczas lokalnych imprez. Uczestniczyli między innymi w Dniach Milówki, w dniu Placka Ziemniaczanego czy wycieczce na pobliską górę Rachowiec.

Możliwość spędzania czasu wspólnie z mieszkańcami swojej miejscowości – obok społecznego aktywizowania uczestników Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” niesie ze sobą dalsze, pozytywne skutki.

Pan Władysław postanowił „odświeżyć” swoje mieszkanie (wspólnie z asystentką wybrali i wprowadzili w świat Pana Władysława całą paletę barw), Pan Andrzej chętniej wychodzi z domu, by wspólnie – z asystentką – zrobić zakupy czy załatwić sprawę w urzędzie. Obaj Panowie zdecydowanie częściej się uśmiechają.

Wartym podkreślenia jest również to, że obok asystentów, w działania na rzecz uczestników Programu angażują się całe rodziny. Pozwala to na budowanie zaufania społecznego, uczy „międzypokoleniowego pomagania” od najmłodszych lat, co w konsekwencji przekłada się na wzmacnianie potencjału społeczno-kulturowego wspólnot lokalnych.


KOPERTY ŻYCIA

DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021”

 W odpowiedzi na inicjatywę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Per Corda” w Radziechowach przeprowadziły akcję, w wyniku której Uczestnicy resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, otrzymali Koperty Życia.

Koperta Życia to karta, w której podaje się następujące informacje: dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia. Kartę wkłada się najczęściej do lodówki, na której umieszcza się naklejkę z nadrukiem „Koperta Życia”. Dlaczego w lodówce? Bo jest to urządzenie, które znajduje się w każdym domu i ze względu na spore rozmiary – jest łatwe do znalezienia.

„Koperta Życia” przyspiesza ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji mogących uratować życie, ułatwia pracę innym służbom (np. straż pożarna, służby socjalne) oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych.

 


PROGRAM RESORTOWY „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021

Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

 

W roku 2021 Powiat Żywiecki realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 1 586 610,00 zł

Całkowita wartość wynosi 1 586 610,00 zł

W trosce o wysoką jakość wykonania zadania oraz dostępność świadczonych usług Powiat Żywiecki zlecił realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „PER CORDA” z siedzibą w Radziechowach.


CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

ADRESACI

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka.

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
 • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
 • Osoby będące członkami rodziny,
 • Opiekunowie prawni.

 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
  i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub
  z placówki oświatowej (jeżeli szkoła nie zapewnia tej usługi).

 

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
 • Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 • Limit godzin przypadających na 1 dziecko niepełnosprawne, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie

 

WAŻNE

 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

CZAS TRWANIA PROGRAMU

 • od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

UWAGA:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

 

 

W razie pytań proszę dzwonić:

IWONA KŁÓSKA

TEL. 502 002 146

e-mail: ikloska@pcpr-zywiec.pl