Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2019-2020

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2019 – 2020

 

 

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

 

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

ADRESACI

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej
 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 • Osoby będące członkami rodziny
 • Opiekunowie prawni.

 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

 • Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz (2) wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.)
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 • załatwieniu spraw urzędowych
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00
 • Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie

 

ASYSTENTOM OFERUJEMY:

 • Wynagrodzenie
 • Ubezpieczenie OC związane ze świadczeniem usługi asystenta
 • Zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej na terenie województwa śląskiego  

WAŻNE

 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • Złożenie Karty zgłoszenia do programu elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Biurze Projektu (Karta zgłoszenia do pobrania na stronie  www.pcpr-zywiec.pl)
 • Samodzielne wskazanie przez osobę niepełnosprawną osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta

 

CZAS TRWANIA PROGRAMU

 • od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

UWAGA:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.