Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Ogłoszenie o naborze

18.08.2020r.

OGŁOSZENIE

o naborze osoby zainteresowanej pełnieniem funkcji

Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

lub Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu będące realizatorem projektu szlachetna POMOC, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 9.2 – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 poszukuje osoby zainteresowanej świadczeniem usług asystenckich dla osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie miasta Żywiec (Śródmieście).

Wymagania:

 1. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, może świadczyć:

Osoba posiadająca:

– pozytywną opinię psychologa o zdolności do wykonywania obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, sporządzoną na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych

oraz

– doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego (potwierdzone, minimum rocznym doświadczeniem w pracy z osobą niepełnosprawnością, poświadczone formalnie poprzez świadectwo pracy, referencje, umowę o pracę/cywilno-prawną lub nieformalnie: referencje i polecenia osób, na rzecz których świadczona była pomoc);

lub, bez adekwatnego doświadczenia, która odbyła minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat; wykształcenie zawodowe nie stanowi zasadniczego kryterium naboru kandydatów do pracy na stanowisku AOON

 1. Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, może świadczyć:

Osoba posiadająca ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. Poz.184, z późn. zm.).

Dodatkowe predyspozycje niezbędne do wykonywania pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej/asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:

 1. Dyspozycyjność – możliwość pomocy osobie niepełnosprawnej w wyznaczonych porach;
 2. Asertywność – konieczność utrzymania określonych granic we współpracy z osobą niepełnosprawną;
 3. Dyskrecja – konieczność zachowania w tajemnicy informacji, dotyczących osoby niepełnosprawnej i jej otoczenia;
 4. Empatia i umiejętność współpracy z ludźmi – konieczność nawiązania pozytywnych relacji z osobą niepełnosprawną i jej rodziną, opartych na wzajemnym szacunku
  i zaufaniu,
 5. Sprawność fizyczna – warunki fizyczne umożliwiające wywiązanie się z zadań z zakresu pomocy osobie niepełnosprawnej;
 6. Mobilność.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Wspieranie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu podstawowych czynności niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie
  w przemieszczaniu się między innymi: do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asystentura w tych miejscach);
 2. Dążenie do usuwania wszelkiego typu barier: społecznych, architektonicznych, psychologicznych, komunikacyjnych itp.;
 3. Wspomaganie i/lub wykonywanie podstawowych czynności pielęgnacyjnych
  i porządkowych, takich jak: ubieranie/rozbieranie, toaleta, czynności fizjologiczne, przygotowanie i sporządzanie posiłków itp.;
 4. Organizowanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych
  i rekreacyjnych, spacer, rozmowa i inne;
 5. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb życiowych osoby asystowanej;
 6. Pomaganie w uzyskaniu jak największej samodzielności poprzez współpracę
  z instytucjami, stowarzyszeniami, kościołem w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji społecznej;
 7. Pobudzanie aktywności osoby z niepełnosprawnością, jej rodziny oraz najbliższego otoczenia celem udzielenia jak najefektywniejszej pomocy i wsparcia;
 8. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji (między innymi Karty czynności usług asystenckich).

Warunki pracy:

 1. Podstawa świadczenia pracy: umowa zlecenie;
 2. Wymiar czasu pracy: 33 godziny;
 3. Przewidywany termin zatrudnienia: od momentu podpisania umowy do czasu zrealizowania wszystkich godzin, nie dłużej niż do 19 grudnia 2020.

Termin i zasady zawarcia umowy:

 1. Osoby zainteresowane proszone są o podanie swojego numeru telefonu, który – po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zostanie przekazany osobie
  z niepełnosprawnością, na rzecz której ma być świadczona usługa.
 2. W sytuacji, gdy obie strony wyrażą zainteresowanie podjęciem współpracy, konieczne będzie przygotowanie i złożenie dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 • Oferta (deklaracja) gotowości do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej lub Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w projekcie szlachetna POMOC;
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub odpowiednio potwierdzające doświadczenie w realizacji usług asystenckich zawodowe i/lub wolontariackie;
 • Opinia psychologa o zdolności do wykonywania obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Powyżej wskazane deklaracje oraz dokumenty należy składać w Biurze Projektu szlachetna POMOC (PCPR, ul. ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec, pokój nr 1)
  w terminie do 30 września 2020r. Decyzja o podjęciu współpracy będzie podejmowana na bieżąco, zgodnie z wpływem dokumentów aplikacyjnych.