Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Oferta pomocy

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

NAJCZĘSTSZE FORMY PRZEMOCY DOMOWEJ:

 

Przemoc fizyczna: bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie;

Przemoc psychiczna: izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie;

Przemoc seksualna: zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych; Przemoc ekonomiczna: niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek, niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie;

Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają;

Inny rodzaj zachowań: zaniedbanie, niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i innych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków i inne.

KOGO MOŻE STAĆ SIĘ OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ?

 

 • żona/mąż, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione
 • rodzice, dziadkowie, pradziadkowie
 • rodzeństwo i ich małżonkowie;
 • dzieci, wnuki,
 • osoby pozostające w stosunku przysposobienia
 • osoby pozostające, obecnie lub w przeszłości, w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej, niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania;
 • małoletni.

  OSOBIE DOZNAJĄCEJ PRZEMOCY DOMOWEJ UDZIELA SIĘ BEZPŁATNEJ POMOCY, W SZCZEGÓLNOŚCI W FORMIE:

  • poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego;
  • interwencji kryzysowej i wsparcia;
  • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobie stosującej przemoc domową korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania z osobą doznającą przemocy domowej oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej;
  • zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
  • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;

  PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

  Procedura to szereg działań podejmowanych przez służby pomocowe w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia stosowania przemocy domowej w celu zatrzymania przemocy domowej i zapewnienia bezpieczeństwa osobom jej doznającym. Procedurę mogą rozpocząć pracownicy instytucji pomocy społecznej, Policji, służby zdrowia, placówek oświatowych oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A” w przypadku powzięcia, przez przedstawicieli tych instytucji podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub świadka przemocy. Formularz „Niebieska Karta-A” przekazywany jest do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w gminie, w której mieszka rodzina dotknięta przemocą. Realizacją procedury zajmują się w gminach zespoły interdyscyplinarne, a do bezpośredniej pracy z rodziną powoływane są grupy diagnostyczno-pomocowe. W grupach diagnostyczno pomocowych mogą brać udział przedstawiciele takich instytucji jak:  Policja, Żandarmeria Wojskowa, pomoc społeczna, kurator, oświata (np. szkoła, przedszkole), ochrona zdrowia (np. przychodnia, szpital), gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacje pozarządowe. Osoby te współpracując ze sobą opracowują plan pomocy dostosowany do potrzeb rodziny i udzielają rodzinie wszechstronnego wsparcia w jego realizacji.

  Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” następuje w przypadku:

  • ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia, że zaprzestano dalszego stosowania przemocy domowej;
  • rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

   Znęcanie się nad rodziną jest przestępstwem ściganym przez prawo i jeśli doznajesz takich zachowań zawiadom policję (tel. 997 lub 112) lub prokuraturę. Szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie i Twoim bliskim ochrony, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia.

   Jeśli jesteś świadkiem przemocy również nie bądź obojętny, zareaguj i powiadom policję, a gdy zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka niezależnie od zawiadomienia policji zgłoś ten przypadek do sądu rodzinnego.

    

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu udziela pomocy osobom doznającym przemocy domowej w ramach pracy Punktu Interwencji Kryzysowej.

   Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 33 861-93-36, 33 861-94-19 wewnętrzny 3.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.