Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Mieszkanie dla Absolwenta

 

 

 

 

 

 

Mieszkanie dla absolwenta

Celem programu Mieszkanie dla absolwenta jest wsparcie rozpoczynających niezależne życie absolwentów z niepełnosprawnością, kończących naukę we wszystkich typach szkół, poprzez dofinansowanie wynajmu mieszkań. Program ten ma jednocześnie motywować do aktywności na rynku pracy.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, spełniająca poniższe warunki:
  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • ma status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej

(wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dodatkowe warunki związane z umową najmu nieruchomości:
  • beneficjent musi faktycznie mieszkać w wynajmowanym lokalu;
  • na każdego najemcę (może być jeden lub kilku) nie może przypadać mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej;
  • umowa najmu musi zostać sporządzona na piśmie, a beneficjent musi być wskazany w niej jako najemca lub jeden z najemców;
  • w umowie najmu podpisanej przez wszystkie strony powinna być podana wysokość czynszu oraz innych opłat, jeśli występują;
  • czynsz powinien być wnoszony przez beneficjenta na wskazany w umowie najmu rachunek bankowy.

Dofinansowanie wynajmu mieszkań udzielane jest maksymalnie na okres 36 miesięcy i dotyczy wszystkich kosztów ponoszonych przez beneficjenta wymienionych w umowie najmu i wynosi:

 1. od 1 do 12 miesiąca – 100 kosztów najmu

 2. od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu

 3. od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu.

Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:

 1. lokalizacji przedmiotu dofinansowania

 2. aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztów odtworzenia

 3. sposobu poruszania się beneficjenta ( przy pomocy wózka inwalidzkiego, bez pomocy wózka inwalidzkiego).

 4. W okresie od 1 do 12 miesiąca objętego dofinansowaniem beneficjent nie jest zobowiązany do informowania realizatora programu o zmianie lub utracie zatrudnienia.

  W okresie od 13 do 36 miesiąca warunkiem udzielenia dofinansowania jest złożenie oświadczenia o zatrudnieniu beneficjenta.

  Warunki uczestnictwa samorządu powiatowego w Programie

  1. Program jest realizowany przez samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji Programu.

  2. Samorząd powiatowy, który wyraża chęć przystąpienia do realizacji Programu składa w tym zakresie oświadczenie i występuje o przyznanie środków finansowych na realizację Programu oraz zawiera z PFRON wieloletnią umowę, która określa obowiązki oraz uprawnienia stron.

  3. W przypadku, gdy samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji Programu, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji Programu na rzecz beneficjentów z terenu działania tego samorządu, z innym samorządem powiatowym.

  4. W przypadku, gdy samorząd powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania beneficjenta nie przystąpi do realizacji programu, Realizatorem Programu może być samorząd powiatowy, w którym znajduje się wynajmowane mieszkanie.

   Składanie wniosków będzie odbywać się wyłącznie droga elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/

   Załączniki do wniosku:

   1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym;

   2. kopia dokumentu potwierdzającego status absolwenta;

   3. oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

   4. oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

   https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/program/