Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Karty parkingowe

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH OD 1 LIPCA 2021r.

 

 

 

Od 1 lipca 2021r. obowiązują nowe zasady wydawania kart parkingowych do upływu 90 dnia od dnia odwołania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-Co-V-2.

 

Zmiany wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych
( Dz. U. z 20201r. poz. 1123)

  1. Do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego.
  2. W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku o wydanie karty parkingowej złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój
  3. Do wniosku złożonego z wyłączeniem osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, załącza się odpowiednio kopię oryginału prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności albo kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu placówki.
  4. Karta parkingowa za zgodą osoby niepełnosprawnej lub osoby upoważnionej do reprezentowania placówki, która złożyła wniosek o wydanie karty parkingowej, może zostać doręczona osobie niepełnosprawnej lub placówce za pośrednictwem operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  5. Karta parkingowa, która utraciła ważność, może zostać zwrócona do zespołu po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

 

 

Od  1 lipca 2021r. obowiązuje nowy druk wniosku o wydanie karty parkingowej     –> Pobierz wniosek (PDF 237KB)

Druk odwołania od decyzji   (PDF 591KB)

 

 

Do wniosku o wydanie karty parkingowej należy dołączyć :

  • kserokopią prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
  • aktualną fotografią o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm bez nakrycia głowy i okularów
    z ciemnymi szkłami,
  • dowodem uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł.

 

 

Opłatę  za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł.  należy wpłacić  na rachunek :

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

Ks. Pr. St. Słonki 24 34-300 Żywiec

VeloBank S.A.  nr rachunku 67 1560 1023 0000 9140 0001 6397

 

 

Na dowodzie wpłaty należy wpisać : Imię, nazwisko i adres osoby ubiegającej się o wydanie karty parkingowej oraz  w tytule wpłaty należy wpisać : opłata za wydanie karty parkingowej.