Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Karty parkingowe


Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Na miejscach parkingowych pomalowanych niebieską farbą mogą parkować wyłącznie posiadacze karty parkingowej. Dokument ten pozwala także na niestosowanie się do 9 znaków drogowych pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. Są to następujące znaki: 

1. zakaz ruchu w obu kierunkach
2. zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
3. zakaz wjazdu autobusów
4. zakaz wjazdu motocykli
5. zakaz wjazdu motorowerów
6. zakaz postoju
7. zakaz postoju w dni nieparzyste
8. zakaz postoju w dni parzyste
9. strefa ograniczonego postoju

Od 2016 roku karty parkingowe wydawane w Polsce są także respektowane w państwach Unii Europejskiej. Jednak uprawnienia i ulgi przysługujące ich posiadaczom mogą się różnić w poszczególnych krajach ze względu na odmienne przepisy ruchu drogowego.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą samochodu lub w przypadku pojazdów bez przedniej szyby w widocznym miejscu na przedzie maszyny.

Karta parkingowa to dokument imienny przypisany do osoby, a nie do pojazdu.
Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać: 

 • Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się

Co istotne, sam znaczny stopień niepełnosprawności nie wystarczy do otrzymania uprawnienia do karty parkingowej. Nie ma też znaczenia symbol przyczyny niepełnosprawności. Konieczne jest, aby osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności miała równocześnie znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 • Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna). 

Należy podkreślić, że w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie do karty parkingowej mogą otrzymać wyłącznie osoby, które mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się w połączeniu z przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O, to jest choroby narządu wzroku lub/i 05-R to jest upośledzenie

WAŻNE!

Od 1 lipca 2014 roku osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności straciły prawo do uzyskania karty parkingowej!

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O KARTĘ PARKINGOWĄ

Aby otrzymać kartę parkingową, trzeba wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, która musi złożyć go osobiście. Przepisy prawa uwzględniają 3 wyjątki od tej zasady, które dotyczą:

 • osób poniżej 18 roku życia – wniosek składają rodzice, prawni opiekunowie lub jedno z nich,

 • osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, które pozostają pod władzą rodzicielską – wniosek składa jeden z rodziców,

 • osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, które nie są pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo – wniosek składa kurator lub opiekun.

W przypadku placówki wniosek o kartę parkingową składa osoba ją reprezentująca.

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

W przypadku Powiatu Żywieckiego siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Żywcu przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 24.

WAŻNE!

Wniosek należy podpisać podczas jego składania w obecności urzędnika tj. – Przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub wyznaczonego przez niego pracownika!

Wraz z wnioskiem o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej należy dostarczyć:

 • oryginał prawomocnego orzeczenia niepełnosprawności – do wglądu,

 • dowód opłaty za wydanie karty,

 • aktualne zdjęcie o wymiarach 35 na 45 mm,

 • upoważnienie do odbioru karty parkingowej – złożyć należy osobiście, ale odebrać może pełnomocnik/upoważniona osoba.

Co do zasady zdjęcie powinno być wykonane bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami. Warunek ten nie dotyczy osób:

 • wyznających religię, która nakazuje noszenia nakrycia głowy oraz posiadają

  w dowodzie osobistym lub paszporcie zdjęcie z takim nakryciem,

 • mających wadę wzroku, która wymaga noszenia okularów z ciemnymi szkłami.

Jak długo trzeba czekać na otrzymanie karty parkingowej? W ciągu 30 dni osoba niepełnosprawna otrzyma informację o terminie i miejscu odbioru dokumentu. W przypadku, gdy wniosek będzie miał jakieś braki, to wnioskujący otrzyma wezwanie do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni – brak reakcji będzie skutkował nierozpatrzeniem wniosku.

Jeżeli karta dla osoby niepełnosprawnej będzie odbierana przez inną osobę, we wniosku należy wpisać osobę upoważnioną wraz z jej numerem PESEL.

Wydanie karty parkingowej kosztuje 21 zł!

Opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł.  należy wpłacić na rachunek:

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 34-300 Żywiec

VELO BANK S.A.  nr rachunku 67 1560 1023 0000 9140 0001 6397

Na dowodzie wpłaty należy wpisać: Imię, nazwisko i adres osoby ubiegającej się o wydanie karty parkingowej oraz w tytule wpłaty należy wpisać: opłata za wydanie karty parkingowej.

TERMIN WAŻNOŚCI KARTY PARKINGOWEJ

Po zmianie przepisów w 2014 roku karta parkingowa może być ważna nie dłużej niż 5 lat. Osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane na stałe, muszą po upływie 5 lat ponownie złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej.

Prawo o ruchu drogowym wskazuje, że karta parkingowa traci ważność w przypadku:

 • upłynięcia termin ważności – 5 lat,

 • zgłoszenia jej utraty,

 • zwrócenia organowi, który ją wydał,

 • śmierci posiadacza.

Karta dla placówki wydawana jest na 3 lata i traci ważność, gdy owa placówka zostanie zlikwidowana.

Przy odbiorze nowej karty parkingowej należy zwrócić tę, która utraciła ważność.

Wniosek o wydanie karty parkingowej (PDF 3,7MB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.