Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Informacja Moduł I

 

 

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON 

REALIZOWANY W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2023 ROKU

 

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

 

 

Obszary programu, które będą realizowane w 2023 rokuMax kwota dofinansowaniaWymagany wkład własny wnioskodawcyWarunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w programie Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie
Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1

pomoc w zakupie
i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu 
( dofinansowanie lub refundacja )  

70 000,00 zł. – przy czym na zakup niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej maksymalnie 8 000,00 zł. 15 % ceny brutto zakupu/usługi -znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do
16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu ruchu,

 

3 lat – licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Zadanie 2

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

(dofinansowanie lub refundacja)

Prawo jazdy kategorii B:

– koszty kursu egzaminów – 2 310,00 zł.,

w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem
( przyjazd na kurs i powrót z kursu) w okresie trwania kursu – 880,00 zł.

 

Prawo jazdy różnych kategorii innych niż B:

– koszty kursu egzaminów – 3 850,00 zł.,

w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem
( przyjazd na kurs i powrót z kursu) w okresie trwania kursu – 880,00 zł.

25 % ceny brutto
zakupu/ usługi
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-wiek aktywności zawodowej,

-dysfunkcja narządu ruchu

– nie dotyczy
Zadanie 3

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

(dofinansowanie lub refundacja)

Prawo jazdy kategorii B:

– koszty kursu egzaminów – 2 310,00 zł.,

w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem
( przyjazd na kurs i powrót z kursu) w okresie trwania kursu – 880,00 zł.

 

Prawo jazdy różnych kategorii innych niż B:

– koszty kursu egzaminów – 3 850,00 zł.,

w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem
( przyjazd na kurs i powrót z kursu) w okresie trwania kursu – 880,00 zł.

koszty usług tłumacza migowego– 550,00zł.

25 % ceny brutto
zakupu/ usługi
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-wiek aktywności zawodowej,

-dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

3 lat –  licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
Zadanie 4

pomoc w zakupie
i montażu  oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
( dofinansowanie)  

4 400,00 zł. 15 % ceny brutto zakupu/usługi-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu słuchu,

 

3 lat – licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
( dofinansowanie)
– dla osoby niewidomej – 10 000,00 zł.,

– na urządzenia brajlowskie 16 500,00 zł., 

dla osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz
z dysfunkcją obu kończyn górnych – 10 000,00 zł.  

10% ceny brutto zakupu– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia  orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku

 

5 lat –  licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Zadanie 2
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
4 400,00 zł. – dla osoby głuchoniewidomej

3 300,00 zł. dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu

2 200,00 zł.- dla pozostałych adresatów obszaru z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

nie wymaganyPomoc udzielona w ramach obszaru B 

5 lat –  licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Zadanie 3
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
( dofinansowanie)
10 000,00 zł.10% ceny brutto zakupu– umiarkowany  stopień niepełnosprawności

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcję narządu wzroku

 

5 lat –  licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Zadanie 4
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
( dofinansowanie)
6 000,00 zł.10% ceny brutto zakupu– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcję narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

 

5 lat –  licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Zadanie 5
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (dofinansowanie)
1 650,00 zł. 10% ceny brutto zakupuOsoby niepełnosprawne posiadające:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,

– pomoc udzielona w Zadaniu : 1,3 i 4  obszaru B

po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się 
Zadanie 1
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dofinansowanie)
17 600,00 zł. z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500,00 zł. 10% ceny brutto zakupu– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,

– dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

-zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

– wiek do lat 18 lub wiek  aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 

 

3 lat –  licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Zadanie 2
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
( dofinansowanie lub refundacja)
3 850,00 zł. z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1 100,00 zł. nie wymagany– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
Zadanie 3
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości 
dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

13 200,00 zł. – w zakresie ręki,

 28 600,00 zł.- przedramienia,

33 000,00 zł. – ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym,

19 800,00 zł. – na poziomie stopy lub  podudzia,

27 500,00 zł. – na wysokości uda ( także przez staw kolanowy),

33 000,00 zł. – uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV ( dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej

 

220,00 zł. – refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu

10 % ceny brutto
zakupu/ usługi
– stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność pro procesu chorobowego,

– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie  

 

 

 

 

 

 

 

3 lat –  licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

 

Zadanie 4
pomoc w utrzymaniu  utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny  (co najmniej na III poziomie jakości)

do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3 w przypadku amputacji:

w zakresie ręki- 3 960,00  zł.

– przedramienia – 8 580,00 zł.

– ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym- 9 900,00 zł.

– na poziomie stopy lub  podudzia- 5 940,00 zł.

– na wysokości uda ( także przez staw kolanowy)- 8 250,00 zł.

– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym- 9 900,00 zł.

10 % ceny brutto
zakupu/ usługi
– stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność pro procesu chorobowego,

potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie  

po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
Zadanie 5
pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania 
8 250,00 zł.25 % ceny brutto
zakupu/ usługi
– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

– zgoda lekarza  specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,

 

 

 

 

3 lat –  licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej   ( dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)330,00 zł. miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą ) osobą zależną15 % ceny brutto

zakupu/ usługi

-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-aktywność zawodowa,

-pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub  opiekuna prawnego  dziecka

-nie dotyczy