Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

logo PFRON

 

ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISK PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Zarządzenie Nr 19/2022 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (*.PDF 142kB)     (DOCX 17KB)

w sprawie: ustalenia zasad dotyczących realizacji wniosków w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON na 2022 rok i terminu naboru wniosków

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Zasady dotyczące realizacji wniosków w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON (*.PDF 1.81MB)      (DOCX 46KB)

 

Wniosek oraz załączniki

 


 

Kto może się ubiegać o refundację  kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Zwrot ( zwany refundacją ) kosztów  wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, ze środków PFRON może zostać przyznany pracodawcy jeżeli:

 1. zobowiązał się do zatrudnienia tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy,
 2. złożył wniosek o przyznanie refundacji.

 

Co może obejmować  refundacja ?

Refundacja może obejmować :

 1. udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,
 2. kwotę niepodlegającego odliczeniu:
 1. podatku od towarów i usług,
 2. podatku akcyzowego.

 

Jaka może być  wysokość refundacji   ?

Wysokość refundacji określana jest w umowie zawieranej ze starostą, ale nie może być wyższa niż piętnastokrotne przeciętne wynagrodzenie.

 

Co trzeba zrobić aby uzyskać refundację  ?

Pracodawca zainteresowany otrzymaniem refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej :

 1. Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki wniosek do pobrania.
 2. Składa wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami do Starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu. Wniosek należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

 

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków ?

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do którego został złożony wniosek sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku Starosta informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
 3. W przypadku niezachowania terminu  o którym mowa w pkt.2 , Starosta informuje wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Starosta pisemnie informuje pracodawcę  o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały określającej zadania na które przeznacza się środki otrzymane z PFRON.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta informuje pisemnie pracodawcę  o rozpatrzeniu wniosku, wzywają go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
 6. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji Starosta zawiera umowę z pracodawcą.
 7. Po podpisaniu umowy,  pracodawca przedstawia kopię umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy, orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność tej osoby, zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopie dowodów ich poniesienia w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów .
 8. W terminie 7 dni od dnia doręczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 7, Starosta występuje do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.
 9. Refundację przekazuje Starosta na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

 

UWAGA!

 1. Refundacja nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.
 3. Refundacje  będą  przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.
 4. Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty.
 5. Wytworzenie wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się, przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną.
 6. Cenę nabycia i koszt wytworzenia wyposażenia objętego refundacją ustala się i dokumentuje zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 7. Koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy finansuje pracodawca.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 93).

 

Dodatkowych informacji na temat zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24

nr tel. (33) 861-89-94 lub (33) 861-94-19

strzałka do góry