Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Sprzęt rehabilitacyjny

Co to jest sprzęt rehabilitacyjny i kto może się ubiegać o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny?

Sprzęt rehabilitacyjny, zgodnie z definicją słownikową, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.  Jest to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji. 

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

1.przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

a)50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt.4 ustawy o rehabilitacji zawodowej (…), na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b)65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

2.zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje ?

Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Jaka może być  wysokość przyznawanego dofinansowania ?

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje ?

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie przysługuje jeżeli:

1.Osoba niepełnosprawna w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskała już dofinansowanie w zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

2.Osoba niepełnosprawna była w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stornie.

Jaka może być  wysokość przyznawanego dofinansowania ?

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:

1.Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu lub ze strony internetowej pcpr-zywiec.pl.

2.Składa wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ( wymagane załączniki do wniosku są wymienione w druku wniosku bądź stanowią załącznik do wniosku).

Wniosek można również składać elektroniczne za pośrednictwem Systemu SOW – System Obsługi Wsparcia na stronie internetowej: https://sow.pfron.org.pl

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny do można złożyć w każdym czasie.

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków ?

1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub nie dostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

2.Wnioski kompletne rozpatrywane są dopiero po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu w formie uchwały.

3.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zawierana jest z wnioskodawcą umowa, która określa in.  przedmiot dofinansowania, wysokość przyznanego dofinansowania, termin realizacji umowy, termin rozliczenia przyznanych środków.  

4.Po zawarciu umowy wnioskodawca może dokonać zakupu przedmiotu umowy i dostarczyć do PCPR dokument potwierdzający zakup. Wraz z dokumentem potwierdzającym zakup winno być dostarczone potwierdzenie wpłaty udziału własnego.      

5.Po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zakup i pozytywnym zweryfikowaniu przez PCPR dokumentu zakupu w odniesieniu do postanowień umowy następuje przekazanie dofinansowania w sposób i formie określonej w umowie. 

Uwaga!

 1.Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

2.Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

3.Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.

4.W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 926).

Druki do pobrania:

1.Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (*.DOC)

2.Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (*.PDF)

3.Zaświadczenie lekarskie (*.PDF)

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

Ks. Pr. St. Słonki 24

pok. Nr 5 –  Pani Ewelina Urbaniec

nr tel. (33) 861-94-19 lub (33) 861-93-36  wew. 5