Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji

INFORMACJE O DOFINANSOWANIU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Informacje ogólne:

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, zatem w przypadku zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie może zostać przyznane na podstawie faktur wystawionych przed zawarciem umowy, tak więc ważne jest przestrzeganie trybu postępowania.

U W A G A!

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
 2. Dofinansowanie będzie realizowane po określeniu przez Radę Powiatu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON oraz do ich wyczerpania.

Jaka jest wysokość przyznawanego dofinansowania?

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Kwota przyznawanego dofinansowania uzależniona jest również od:

Co warto wiedzieć?

 

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego:

 1. Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki ze strony PCPR Żywiec – wnioski PCPR, lub wypełnia wniosek za pomocą dedykowanego do obsługi wniosków programu SOW (System Ochrony Wsparcia) : https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja
 2. Składa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce- siedzibę jednostki, wypełniony „Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – dla instytucji” wraz z wymaganymi załącznikami do dnia
  30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
 3. Powinna prowadzić działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz odpowiednio udokumentować ten fakt (sprawozdania z działalności, kronika, itp.).
 4. Powinna zapewnić odpowiednie do potrzeb osób niepełnosprawnych warunki techniczne i lokalowe do realizacji zadania.
 5. Powinna udokumentować posiadanie środków własnych lub pozyskanych
  z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Co trzeba zrobić w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku?

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj.Dz. U. z 2021r. poz. 573 z póź.zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  (tj. Dz. U. z 2015r. Nr 926).

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

Ks. Pr. St. Słonki 24

34-300 Żywiec

pokój 5 – Pani Ewelina Urbaniec

tel. 33 861 96 36,  33 861 94 19 wew. 5

FORMULARZE DO POBRANIA

Dofinansowanie ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – sprzęt  rehabilitacyjny dla instytucji (*.DOC 23,8KB)