Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Co to są przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze?

Przedmioty ortopedyczne to sprzęty niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (są nimi np. protezy, kule, wózki i inne).

Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu bądź umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi np. pieluchomajtki, worki, cewniki). 

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

1) Które otrzymają zlecenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na określony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy, a cena ich jest wyższa od limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

2) Jeżeli dochód tych osób nie przekracza kwoty:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

3) Które posiadają:

a) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub równoważne wydane przez inne organy.

b) orzeczenie o grupie inwalidzkiej wydane przez komisję lekarską podległą MON lub MSWiA, wyłącznie przed 1 stycznia 1998r.

c) orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez KIZ lub Lekarza Rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wydane wyłącznie przed 1 stycznia 1998r.

Jaka może być wysokość przyznawanego dofinansowania?

Wysokość dofinansowania może wynosić:

1.Do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

2.Do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt.1, wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze winna:

1.Uzyskać od lekarza specjalisty zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze,

2.Udać się do sklepu/firmy/apteki celem zakupu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, ewentualnie uzyskania faktury proforma, którą trzeba dostarczyć do PCPR,

3.Pobrać wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu lub ze strony internetowej www.pcpr-zywiec.pl.

4.Złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ( wymagane załączniki do wniosku są wymienione w druku wniosku bądź stanowią załącznik do wniosku), 

Wniosek można również składać elektroniczne za pośrednictwem Systemu SOW – System Obsługi Wsparcia na stronie internetowej:  https://sow.pfron.org.pl

Do wniosku należy załączyć:

1.Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kserokopię orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu).

2.Kserokopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

3.Fakturę za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze wystawioną na osobę niepełnosprawną.

Można również wystąpić o dofinansowanie przedstawiając kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można złożyć w każdym czasie.

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków?

1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub nie dostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

2.Wnioski kompletne rozpatrywane są dopiero po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu w formie uchwały.

3.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca informowany jest pisemnie o kwocie dofinansowania. W momencie otrzymania ww. informacji wnioskodawca ma określony w piśmie czas dostarczenia końcowej faktury zakupu z wymaganym załącznikiem (dotyczy faktur proforma).

4.Po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zakup i pozytywnym zweryfikowaniu przez  PCPR  dokumentu zakupu w odniesieniu do postanowień zawartych w piśmie, następuje przekazanie dofinansowania w sposób i formie określonej w ww dokumencie.

Uwaga! 

1.Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

2.Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.

3.W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.

4.Nie dofinansujemy przedmiotów oraz środków pomocniczych, które zostały zakupiony przez osobę niepełnosprawną bez limitu Narodowego Funduszu Zdrowia.

5.Osoba, która zakupiła przedmiot ortopedyczny bądź środek pomocniczy przed dniem uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, nie może otrzymać dofinansowania ze środków PFRON.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 926).

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ( Dz. U. 2023r. poz. 823 póź. zm.).

Druki do pobrania:

1.Wniosek do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze(DOC)

2.Wniosek do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze(PDF)

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24

pok. Nr 5 –  Pani Ewelina Urbaniec

nr tel. (33) 861-94-19 wew. 5 lub (33) 861-93-36 wew. 5