Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Co to są przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze?

Przedmioty ortopedyczne to sprzęty niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (są nimi np. protezy, kule, wózki i inne).

Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi np. pieluchomajtki, worki, cewniki).

Kto może się ubiegać o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów?

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

1) które otrzymają zlecenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na określony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy, a cena ich jest wyższa od limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

2) jeżeli dochód tych osób nie przekracza kwoty:

 1. a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

3) posiadające:

 1. a) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania lub równoważne wydane przez inne organy.
 2. b) orzeczenie o grupie inwalidzkiej wydane przez komisję lekarską podległą MON lub MSWiA, wyłącznie przed 1 stycznia 1998r.

c)orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez KIZ lub Lekarza Rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wydane wyłącznie przed
1 stycznia 1998r.

Jaka może być wysokość przyznawanego dofinansowania?

Wysokość dofinansowania może wynosić:

 1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 2. do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt.1, wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze winna:

 1. uzyskać od lekarza specjalisty zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze.
 2. udać się z tym zleceniem do siedziby NFZ ( ul. Piłsudskiego 50, 34-300 Żywiec)  w celu potwierdzenia finansowania zakupu ze środków NFZ,
 3. udać się do sklepu/ firmy/apteki celem zakupu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, ewentualnie uzyskania faktury proforma, którą trzeba dostarczyć do PCPR,
 4. pobrać wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki ze strony PCPR Żywiec – wnioski PCPR, lub wypełnić wniosek za pomocą dedykowanego programu na stronie internetowej SOW (System Ochrony Wsparcia) :

            https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja

 1. złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami
  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Do wniosku należy załączyć:

 1. Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kserokopię orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu).
 1. Kserokopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.
 2. Fakturę za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze wystawioną na osobę niepełnosprawną.
 3. Można również wystąpić o dofinansowanie przedstawiając kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można złożyć w każdym czasie.

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków?

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do którego został złożony wniosek w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub nie dostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Wnioski kompletne rozpatrywane są dopiero po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu w formie uchwały.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca informowany jest pisemnie o kwocie dofinansowania. W momencie otrzymania ww. informacji wnioskodawca ma określony w piśmie czas dostarczenia końcowej faktury zakupu z wymaganym załącznikiem.
 4. Po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zakup i pozytywnym zweryfikowaniu przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  dokumentu zakupu w odniesieniu do postanowień zawartych w piśmie następuje przekazanie dofinansowania w sposób i formie określonej ww dokumencie.
 5. Wypłata dofinansowań następuje do chwili wyczerpania  środków finansowych na dany rok.

UWAGA! 

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.
 3. W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.
 4. Nie dofinansujemy przedmiotów oraz środków pomocniczych, które zostały zakupiony przez osobę niepełnosprawną bez limitu Narodowego Funduszu Zdrowia.
 5. Osoba, która zakupiła przedmiot ortopedyczny bądź środek pomocniczy przed dniem uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, nie może otrzymać dofinansowania ze środków PFRON.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021r. poz. 573 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ( Dz. U. 2021r. poz. 704 ze zmianami).

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

 1. Ks. Prał. St. Słonki 24

pok. Nr 5 –  Pani Ewelina Urbaniec

nr tel. (33) 861-94-19 wew. 4 lub (33) 861-93-36 wew. 5

 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (PDF 381KB)