Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Bariery w komunikowaniu się

Co to są bariery w komunikowaniu się i kto może się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach tych barier ?

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie likwidacji barier w  komunikowaniu się, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania  lub równoważne wydane przez inne organy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje jeżeli:

 1. Osoba niepełnosprawna w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskała już dofinansowanie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się.
 2. Osoba niepełnosprawna była w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy   o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stornie.

 

Jaka może być  wysokość przyznawanego dofinansowania ?

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się może wynosić do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się :

 1. Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki wniosek do pobrania.
 2. Składa wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (wymagane załączniki do wniosku są wymienione w druku wniosku bądź stanowią załącznik do wniosku).

 

Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się  można złożyć w każdym czasie.

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków ?
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do którego został złożony wniosek w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub nie dostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Wnioski kompletne rozpatrywane są dopiero po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu w formie uchwały.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zawierana jest z wnioskodawcą umowa, która określa  m.in.  przedmiot dofinansowania, wysokość przyznanego dofinansowania, termin realizacji umowy.
 4. Po zawarciu umowy wnioskodawca może dokonać zakupu przedmiotu umowy
  i dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokument potwierdzający zakup. Wraz z dokumentem potwierdzającym zakup winno być dostarczone  potwierdzenie wpłaty udziału własnego.
 5. Po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zakup i pozytywnym zweryfikowaniu przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  dokumentu zakupu w odniesieniu do postanowień umowy następuje przekazanie dofinansowania w sposób i formie określonej w umowie.
Uwaga!
 1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania  poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 3. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.
 4. W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.
Podstawa prawna:

 

Wniosek na dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się (PDF)

 

 

Dodatkowych informacji na temat likwidacji barier w komunikowaniu się  można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24
pok. Nr 4 –  Pani mgr Anna Czerwińska
nr tel. (33) 861-94-19 lub (33) 861-93-36   wew. 4