Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Bariery techniczne

Co to są bariery techniczne i kto może się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach tych barier ?

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie. 

O dofinansowanie likwidacji barier technicznych, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub równoważne wydane przez inne organy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.  

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje ?

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych nie przysługuje jeżeli:

1.Osoba niepełnosprawna w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskała już dofinansowanie w ramach likwidacji barier technicznych.

2.Osoba niepełnosprawna była w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stornie.

Jaka może być wysokość przyznawanego dofinansowania ?

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych może wynosić do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do likwidacji barier technicznych :

1.Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu lub ze strony internetowej.

2.Składa wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ( wymagane załączniki do wniosku są wymienione w druku wniosku bądź stanowią załącznik do wniosku).

Wniosek można również składać elektroniczne za pośrednictwem Systemu SOW – System Obsługi Wsparcia na stronie internetowej: https://sow.pfron.org.pl

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków ?

1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub nie dostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

2.Wnioski kompletne rozpatrywane są dopiero po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu w formie uchwały.

3.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zawierana jest z wnioskodawcą umowa, która określa m.in.  przedmiot dofinansowania, wysokość przyznanego dofinansowania, termin realizacji umowy. 

4.Po zawarciu umowy wnioskodawca dokonuje zakupu przedmiotu umowy i dostarcza do PCPR dokument potwierdzający zakup oraz podpisane potwierdzenie odbioru przedmiotu dofinansowania, które stanowi załącznik do umowy.

5.Po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zakup i pozytywnym zweryfikowaniu przez PCPR dokumentu zakupu w odniesieniu do postanowień umowy, następuje przekazanie dofinansowania w sposób i formie określonej w umowie.

Uwaga!

1.Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania  poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

2.Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

3.Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.

4.W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 926).

3.Zarządzenie nr 25.2023 Kierownika PCPR w Żywcu w sprawie ustalenia kryteriów wyboru wniosków i sposobu ich oceny (*.PDF)

Druki do pobrania:

1.Wniosek na dofinansowanie do likwidacji barier technicznych (*.PDF)

2.Wniosek na dofinansowanie do likwidacji barier technicznych (*.DOC)

3.Klauzula informacyjna RODO ( Klauzula informacyjna PFRON) (*.PDF)

Dodatkowych informacji na temat likwidacji barier technicznych  można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24

pok. Nr 10 –  Pani mgr Agnieszka Szczepanik

nr tel. (33) 861-94-19, (33) 861-93-36  wew. 51 lub (33) 861-89-94

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.