Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Bariery architektoniczne

Co to są bariery architektoniczne i kto może się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach tych barier ?

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

1. Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, którym stale zamieszkują.

2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania  lub równoważne wydane przez inne organy.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje ?

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie przysługuje jeżeli:

1. Osoba niepełnosprawna była w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stornie.

Jaka może być  wysokość przyznawanego dofinansowania ?

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych może wynosić do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych :

1.Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu lub ze strony internetowej.

2.Składa wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ( wymagane załączniki do wniosku są wymienione w druku wniosku bądź stanowią załącznik do wniosku).

Wniosek można również złożyć elektroniczne za pośrednictwem Systemu SOW – System Obsługi Wsparcia na stronie internetowej: https://sow.pfron.org.pl

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków ?

1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej PCPR, w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub nie dostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

2.Wnioski kompletne i pozytywnie zweryfikowane kwalifikowane są do wizji lokalnej, która przeprowadzana jest w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

3.W trakcie wizji lokalnej dokonywana jest ocena wniosku w zakresie likwidacji barier architektonicznych.

4.Po pozytywnej ocenie wizji lokalnej i uzyskaniu co najmniej 40 punktów, wnioskodawca proszony jest o dostarczenie kosztorysu wstępnego, który określa zakres prac do wykonania i ich koszt .

5.Kosztorys wstępny weryfikowany jest przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.

6.Realizacja wniosku nastąpi po otrzymaniu środków przyznanych powiatowi na dany rok z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu Żywieckiego w formie uchwały.

7.Wniosek musi uzyskać minimum 40 punktów, aby mógł być realizowany w ramach posiadanych środków. W przypadku jeżeli wniosek uzyska poniżej 40 punktów będzie realizowany po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, które uzyskały powyżej 40 punktów o ile będą zabezpieczone środki na jego realizację.

8.Wnioski rozpatrywane są do momentu wykorzystania środków Funduszu określonych w Uchwale Rady Powiatu Żywieckiego na dany rok.

9.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i zakwalifikowaniu go do dofinansowania oraz po pozytywnym zweryfikowaniu kosztorysu i zaakceptowaniu zakresu prac do wykonania i ich kosztu, zawierana jest z wnioskodawcą umowa, która określa m.in. zakres prac koniecznych do wykonania, wysokość przyznanego dofinansowania oraz termin realizacji umowy.

10.Po zawarciu umowy wnioskodawca zleca wykonanie zadania podmiotowi, którego sam wybiera.

11.Po wykonaniu prac będących przedmiotem umowy, wnioskodawca dostarcza do PCPR informację o zakończeniu prac oraz kosztorys powykonawczy, który jest weryfikowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane i na podstawie którego przeprowadzany jest odbiór wykonanych prac w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

12.Po zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego i zakresu wykonanych prac wnioskodawca dostarcza do PCPR oryginał faktury.

13.Po pozytywnym zweryfikowaniu faktury w odniesieniu do postanowień umowy następuje przekazanie dofinansowania w sposób i formie określonej w umowie.

Uwaga!

1.Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

2.Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

3.Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.

4.W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.

5.Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych może być udzielane raz na rok.

6.Zakres wsparcia możliwy do uzyskania w ramach dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w stosunku do zakresu funkcjonowania osoby niepełnosprawnej stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Kierownika PCPR w Żywcu nr 25/2023 z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia kryteriów wyboru wniosków i sposobu ich oceny.

Podstawa prawna: 

1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 926).

3.Zarządzenie nr 25.2023 Kierownika PCPR w Żywcu w sprawie ustalenia kryteriów wyboru wniosków i sposobu ich oceny (*.PDF).

Druki do pobrania :

1.Wniosek na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych (*.PDF)

2.Wniosek na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych (*.DOC)

3.Szkic pomieszczenia którego dotyczy likwidacja barier architektonicznych (*.PDF) 

4.Klauzula informacyjna RODO ( Klauzula informacyjna PFRON) (*.PDF)

 

Dodatkowych informacji na temat likwidacji barier architektonicznych można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24

pok. Nr 10 –  Pani mgr Agnieszka Szczepanik

nr tel. (33) 861-94-19, (33) 861-93-36  wew. 51 lub (33) 861-89-94

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.