Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Deklaracja dostępności stron internetowych

Raport o dostępności  – wydruk zgodny z wzorem formularzem raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego umieszczonym na stronie BIP MFiPR   (*.PDF 108kB)

Raport o dostępnośc – wydruk formularza raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego w formie dostępnej cyfrowo, zgodny ze standardem dostępności cyfrowej WCAG 2.1. Wydruk prezentuje treść raportu w układzie liniowym, bez tabel które są trudne do odczytania przez czytniki stosowane przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.   (*.PDF 64kB)

Informacja o działalności PCPR w Żywcu – tekst odczytywalny maszynowo   (*.DOCX 17kB)

Informacja o działalności PCPR w Żywcu – tekst łatwy do czytania ETR (Easy-to-read)   – w przygotowaniu

Deklaracja dostępności stron internetowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron www.pcpr-zywiec.pl oraz pcprzywiec.mojbip.pl.

Data publikacji strony internetowej: www.pcpr-zywiec.pl 17.05.2011

Data publikacji strony internetowej: pcprzywiec.mojbip.pl 21.05.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.02.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część z opublikowanych obrazów nie posiada opisu alternatywnego.
  • Niektóre odsyłacze nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
  • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Powiększanie czcionki

Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronach należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:

Internet Explorer: Menu „Widok” > „Rozmiar tekstu”

Firefox: Menu „Widok” > „Powiększenie” (Ctrl++)

Opera: Menu „Widok” > „Powiększenie”

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu dla stron www.pcpr-zywiec.pl oraz pcprzywiec.mojbip.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona www.pcpr-zywiec.pl spełnia wymagania w 95,86%. Link do wyniku analizy, strona pcprzywiec.mojbip.pl spełnia wymagania w 87,60%. Link do wyniku analizy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej sekretariat@pcpr-zywiec.pl lub telefon: 33 861 94 19, 33 861 93 36, ul. Ks. Prał. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej stron www.pcpr-zywiec.pl oraz pcprzywiec.mojbip.pl lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o który element strony chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, PCPR w Żywcu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja: ul. Ks. Prał. St. Słonki 24. Budynek biurowy, dwupiętrowy. W budynku siedzibę mają: na parterze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na piętrze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Żywcu  Wejście do budynku z poziomu gruntu. W budynku znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze jest również toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu.