Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

PROGRAM RESORTOWY „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

 

Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego


 

2023-05-11

 

Asystenci osoby niepełnosprawnej to istotni członkowie społeczności, którzy przyczyniają się do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Praca asystenta polega na wsparciu osoby niepełnosprawnej w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, sprzątanie, gotowanie, praca, wychodzenie na spacery i rozmowy. Dzięki nim osoby te mogą żyć bardziej samodzielnie i uczestniczyć w życiu społecznym, co przyczynia się do większej świadomości i zorientowania w ważnych kwestiach życia społecznego. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważna i trudna jest praca polegająca na świadczeniu usług asystencji osobistej oraz jak wiele satysfakcji może przynieść.

W związku z tym, że są to zadania wymagające cierpliwości, zaangażowania i odpowiedzialności, postanowiono przeprowadzić wywiady z wybranymi losowo asystentami, którzy wspierają osoby niepełnosprawne powiecie żywieckim. Jedno z zadanych pytań brzmiało: „Czy uważa Pan/Pani, że praca asystenta osobistego jest odpowiednia dla każdego?”. Respondenci na to pytanie odpowiedzieli jednogłośnie, że praca asystenta osobistego nie jest odpowiednia dla każdego, ponieważ wymaga podstawowej wiedzy medycznej oraz elastyczności i empatii w działaniu. Należy pamiętać, że każda osoba jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego też, asystent musi posiadać umiejętność dostosowywania się do potrzeb osoby, którą wspiera. Pomoc asystenta nie polega na wykonaniu czynności za osobę niepełnosprawną, ale przede wszystkim na wsparciu jej w realizacji celów i marzeń.

Ważne jest, aby osoby pracujące w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, niezależnie od stażu pracy, dbały o swoją kondycję psychiczną i wykazywały się umiejętnością radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą pojawić się podczas wykonywania czynności zawodowych.

Wszyscy asystenci, którzy brali udział w badaniu, podkreślili, że ich praca wymaga dużej odpowiedzialności i zaangażowania, a dobry asystent powinien być empatyczny, cierpliwy, pomocny, odpowiedzialny i wyrozumiały. W swoich wypowiedziach zwracają uwagę, że podczas udzielania wsparcia nie chodzi tylko o pomoc w codziennych czynnościach, ale także o budowanie relacji i nawiązywanie porozumienia z osobami, na rzecz których świadczą usługi. Asystenci zgodnie stwierdzają, że ich praca jest bardzo satysfakcjonująca, ponieważ pozwala im pomagać innym ludziom i sprawia, że czują się potrzebni.

Innymi słowy, asystenci osoby niepełnosprawnej pozwalają na eliminację barier psycho-społecznych, które utrudniają codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. W ten sposób osoby te zyskują więcej niezależności i lepszą jakość życia. Ważne jest, aby informować społeczeństwo o możliwościach, jakie oferują programy wsparcia osób niepełnosprawnych oraz promować zawód asystenta osoby niepełnosprawnej.. Dzięki takim działaniom, coraz więcej osób niepełnosprawnych będzie miało szanse na pełne i samodzielne życie, niezależnie od swojego stanu zdrowia czy wieku.

W pierwszym kwartale realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w Powiecie Żywieckim ze wsparcia skorzystało łącznie 75 osób, czyli o 56% więcej niż w roku ubiegłym. Wśród osób uczestniczących w Programie znalazło się 49  posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 14 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 12 osób (łącznie: dzieci do 16 r.ż i osoby posiadające orzeczenia równoważne). Dominujące przyczyny niepełnosprawności w oparciu o wydane orzeczenia są choroby neurologiczne (27%), upośledzenia narządu ruchu (21,6%). Najmłodszy uczestnik ma 3 lata, najstarszy natomiast 100. Miejscem zamieszkania uczestników są następujące gminy: Żywiec, Lipowa, Radziechowy-Wieprz, Jeleśnia, Łękawica, Gilowice, Koszarawa, Łodygowice, Ślemień, Świnna, a w ciągu roku do Programu dołączyli uczestnicy z takich gmin jak: Czernichów, Węgierska Górka, Milówka.

 

 


2023-05-09

 

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – ustawa z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (podpisana przez Prezydenta RP 27 kwietnia 2023r.) w art. 10 uchyla art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wyznacza trzy terminy dotyczące wygaśnięcia ważności orzeczeń, które w czasie epidemii zostały automatycznie wydłużone i ściśle powiązane z okresem jej trwania. W związku z czym termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności nie będzie już powiązany z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego. Ustawodawca w art. 23 wyznacza graniczne daty ważności orzeczeń o niepełnosprawności:

 1. Orzeczenia o niepełnosprawności, które traciłyby ważność do 31 grudnia 2020r. zachowają ją do 31 grudnia 2023r.
 2. Orzeczenia, których ważność upływałaby w terminie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. zachowają ją do 31 marca 2024r.
 3. Orzeczenia tracące swą moc od 1 stycznia 2022r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu będą ważne do 30 września 2024r.

 


2023-03-17

 

JUBILEUSZ 100-LECIA UCZESTNICZKI PROGRAMU : ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

W dniu 16 marca 2023r. Pani Stanisława, uczestniczka Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, obchodziła stuletnie urodziny. Niezwykle radosna i otwarta na ludzi 100-latka mimo sędziwego wieku nadal pięknie śpiewa i recytuje wiersze. Gratulujemy tak pięknego wieku i życzymy dużo zdrowia i pogody ducha.

2023-02-16

 

W dniu 16 lutego 2023r. Powiat Żywiecki podpisał ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim umowę dotyczącą wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego w roku 2023 w ramach Programu wsparciem zostały objęte 72 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkające na terenie Powiatu Żywieckiego.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 7 lutego 2023r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zatwierdził sprawozdanie z realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, które zostało złożone przez Powiat Żywiecki.


W roku 2023 Powiat Żywiecki realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 1 979 208,00 zł

Całkowita wartość wynosi 1 979 208,00 zł


CEL

Wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

ADRESACI

 • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważne, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z powyższych wymogów,
 • W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
  • Zaświadczenie o niekaralności,
  • Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
  • Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
 • Osoby będące członkami rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym pożyciu, a także osoba pozostająca w stosunku przysposobienia z Uczestnikiem Programu),
 • Opiekunowie prawni,
 • Osoby nie posiadające żadnego przygotowania do realizacji usług asystencji osobistej.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
 • Wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsce;
 • Załatwianiu przez Uczestnika spraw urzędowych;
 • Korzystaniu przez Uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy czym maksymalnie do 12 godzin na dobę (przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej)
 • Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika;
 • Rodzaj usług i ich zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika Programu uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

WAŻNE

 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 • Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.
 • Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną,
  a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

UWAGA:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział
w Programie.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • Złożenie Karty zgłoszenia do Programu z dołączoną kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności oraz podpisaną klauzulą informacyjną RODO przez UCZESTNIKA
 • Złożenie Oświadczenia Zleceniobiorcy z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz doświadczenie oraz podpisaną klauzulą informacyjną RODO przez wskazanego ASYSTENTA
 • Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie PCPR (ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, Żywiec)

 

DOKUMENTY DLA UCZESTNIKA 

MRiPS_klauzula RODO_2023

PCPR klauzula RODO 2023

PCPR Karta zgłoszenia do Programu 2023

 

DOKUMENTY DLA ASYSTENTA

MRiPS klauzula RODO 2023

PCPR klauzula RODO 2023 

OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY AOON

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PROGRAM AOON – EDYCJA 2023

 

W razie pytań proszę dzwonić:

IWONA KŁÓSKA

TEL. 502 002 146

e-mail: ikloska@pcpr-zywiec.pl