Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

 

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

 

Druk wniosku      (*.PDF 372kB)

 

Zarządzenie Nr 10/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z dnia 26 marca 2019r. w sprawie: ustalenia kryteriów dotyczących dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2019 roku ze środków PFRON.     (*.PDF 120kB)

 


Kto może się ubiegać o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów ?

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

1. Jeżeli dochód tych osób nie przekracza kwoty:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

2. Posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania  lub równoważne wydane przez inne organy.

3. Posiadające orzeczenie o grupie inwalidztwa wydane przez komisję lekarską podległą MON lub MSWiA, wydane wyłącznie przed 1 stycznia 1998r.

 

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje ?

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie przysługuje jeżeli:

 1. Osoba niepełnosprawna była w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy   o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stornie.

 

Jaka może być wysokość przyznawanego dofinansowania ?

Wysokość dofinansowania może wynosić:

 1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 2. do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt.1, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 1. Osoba niepełnosprawna musi uzyskać od lekarza specjalisty zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze.
 2. Ze zleceniem o którym mowa w pkt.1 należy udać się do siedziby oddziału NFZ w Żywcu, który mieści się przy ul. ................................. celem uzyskania potwierdzenia dofinansowania zaopatrzenia ze strony NFZ.
 3. Jeżeli NFZ zatwierdzi zlecenie należy udać się do sklepu/ firmy/apteki celem zakupu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego.
 4. Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki wniosek do pobrania.
 5. Składa wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami
  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ( wymagane załączniki do wniosku są wymienione w druku wniosku bądź stanowią załącznik do wniosku).

Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można złożyć w każdym czasie.

 

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków ?

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do którego został złożony wniosek w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub nie dostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Wnioski kompletne rozpatrywane są dopiero po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu w formie uchwały.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zawierana jest z wnioskodawcą umowa, która określa  m.in.  przedmiot dofinansowania, wysokość przyznanego dofinansowania, termin realizacji umowy.
 4. Po zawarciu umowy wnioskodawca może dokonać zakupu przedmiotu umowy
  i dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokument potwierdzający zakup. Wraz z dokumentem potwierdzającym zakup winno być dostarczone  potwierdzenie wpłaty udziału własnego.
 5. Po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zakup i pozytywnym zweryfikowaniu przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  dokumentu zakupu w odniesieniu do postanowień umowy następuje przekazanie dofinansowania w sposób i formie określonej w umowie.

 

UWAGA!

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.
 3. W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z póź.zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz. 861 z póź.zm).

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze   można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24

pok. Nr 5 -  Pani Ewelina Urbaniec

nr tel. (33) 861-94-19 wew. 4 lub (33) 861-93-36 wew. 5

 

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

 

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów ?

 

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

1. Jeżeli dochód tych osób nie przekracza kwoty:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

2. Posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania lub równoważne wydane przez inne organy.

 

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje ?

 

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie przysługuje jeżeli:

1. Osoba niepełnosprawna była w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stornie.

 

Jaka może być wysokość przyznawanego dofinansowania ?

 

Wysokość dofinansowania może wynosić:

1) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

2) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt.1, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

 

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

1. Osoba niepełnosprawna musi uzyskać od lekarza specjalisty zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze.

2. Ze zleceniem o którym mowa w pkt.1 należy udać się do siedziby oddziału NFZ w Żywcu, który mieści się przy ul. ................................. celem uzyskania potwierdzenia dofinansowania zaopatrzenia ze strony NFZ.

3. Jeżeli NFZ zatwierdzi zlecenie należy udać się do sklepu/ firmy/apteki celem zakupu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego.

4. Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki wniosek do pobrania.

5. Składa wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ( wymagane załączniki do wniosku są wymienione w druku wniosku bądź stanowią załącznik do wniosku).

 

Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można złożyć w każdym czasie.

 

 

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków ?

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do którego został złożony wniosek w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub nie dostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

2. Wnioski kompletne rozpatrywane są dopiero po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu w formie uchwały.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zawierana jest z wnioskodawcą umowa, która określa m.in. przedmiot dofinansowania, wysokość przyznanego dofinansowania, termin realizacji umowy.

4. Po zawarciu umowy wnioskodawca może dokonać zakupu przedmiotu umowy
i dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokument potwierdzający zakup. Wraz z dokumentem potwierdzającym zakup winno być dostarczone potwierdzenie wpłaty udziału własnego.

5. Po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zakup i pozytywnym zweryfikowaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokumentu zakupu w odniesieniu do postanowień umowy następuje przekazanie dofinansowania w sposób i formie określonej w umowie.

 

UWAGA!

 

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.

3. W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z póź.zm).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwo

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Kto może się ubiegać o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów ?

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

1.  Jeżeli dochód tych osób nie przekracza kwoty:

a)    50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b)    65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 1. Posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania  lub równoważne wydane przez inne organy.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje ?

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie przysługuje jeżeli:

 1. Osoba niepełnosprawna była w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy   o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stornie.

Jaka może być wysokość przyznawanego dofinansowania ?

Wysokość dofinansowania może wynosić:

1)    do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

2)    do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt.1, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 1. Osoba niepełnosprawna musi uzyskać od lekarza specjalisty zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze.
 2. Ze zleceniem o którym mowa w pkt.1 należy udać się do siedziby oddziału NFZ w Żywcu, który mieści się przy ul. ................................. celem uzyskania potwierdzenia dofinansowania zaopatrzenia ze strony NFZ.
 3. Jeżeli NFZ zatwierdzi zlecenie należy udać się do sklepu/ firmy/apteki celem zakupu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego.
 4. Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki wniosek do pobrania.
 5. Składa wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami
  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ( wymagane załączniki do wniosku są wymienione w druku wniosku bądź stanowią załącznik do wniosku).

Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można złożyć w każdym czasie.

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków ?

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do którego został złożony wniosek w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub nie dostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Wnioski kompletne rozpatrywane są dopiero po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu w formie uchwały.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zawierana jest z wnioskodawcą umowa, która określa  m.in.  przedmiot dofinansowania, wysokość przyznanego dofinansowania, termin realizacji umowy.
 4. Po zawarciu umowy wnioskodawca może dokonać zakupu przedmiotu umowy
  i dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokument potwierdzający zakup. Wraz z dokumentem potwierdzającym zakup winno być dostarczone  potwierdzenie wpłaty udziału własnego.
 5. Po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zakup i pozytywnym zweryfikowaniu przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  dokumentu zakupu w odniesieniu do postanowień umowy następuje przekazanie dofinansowania w sposób i formie określonej w umowie.

 

UWAGA!

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.
 3. W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z póź.zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz. 861 z póź.zm).

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze   można uzyskać w

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

ul. Ks. Pr. St. Słonki 24

pok. Nr 5 -  Pani mgr Ewa Kalamus

nr tel. (33) 861-94-19 lub (33) 861-93-36

Do pobrania :

1)    druk wniosku

wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz. 861 z póź.zm).

 

 

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można uzyskać w

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

ul. Ks. Pr. St. Słonki 24

pok. Nr 5 - Pani mgr Ewa Kalamus

nr tel. (33) 861-94-19 lub (33) 861-93-36

 

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Druk wniosku (plik PDF 427 KB)

 

strzałka do góry