Aktualności - PCPR w Żywcu

Aktualności

XXI Edycja Programu Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych

Żywiec, dn. 08.05.2015r.

 

Informujemy o trwającym naborze do XXI Edycji

Programu Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych

Planowany termin rozpoczęcia Programu to druga połowa czerwca 2015r.

 

Celem głównym Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników.

Program prowadzony będzie zgodnie z "Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

na lata 2014-2020"

Program obejmuje 60 godzin spotkań grupowych oraz konsultacje indywidualne według potrzeb uczestników.

 

NIE MUSISZ – szarpać i krzyczeć na swoich bliskich

NIE MUSISZ – irytować się i złościć

NIE MUSISZ – poniżać i bić

SZUKAJ INNYCH ROZWIĄZAŃ!

 

Jednym z nich jest udział w w/w Programie, podczas którego na spotkaniach grupowych prowadzona jest edukacja oraz ćwiczenia i zadania służące:
  • zdobyciu umiejętności w komunikowaniu się i rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie bez stosowania zachowań agresywnych,
  • rozwijanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci,
  • zdobyciu i poszerzeniu wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie.

Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy - szkolenia

Żywiec, dn. 25.03.2015r.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu
i maju 2015 r. organizuje cykl szkoleń pn. Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy.
 
Szkolenia adresowane są do przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatów i gmin - osób odpowiedzialnych za politykę kadrową w urzędach, rekrutację oraz wykonywanie czynności kadrowo-księgowych związanych
z uprawnieniami pracowniczymi osób niepełnosprawnych, a także rozliczeniami wpłat i zwolnień z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Szkolenie poprowadzą pracownicy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Szkolenia będą odbywać się w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23. Dodatkowe informacje dotyczące organizacji szkoleń znaleźć można na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.gov.pl w zakładce SZKOLENIA 2015

Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (PDF, 63kb)

Informacje dodatkowe (PDF, 294kb)

Program szkolenia (PDF, 189kb)

Formularz zgłoszeniowy (PDF, 71kb)

 

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuję, że w związku z ograniczoną wysokością środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2015, dofinansowaniem do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych zostaną objęte tylko dzieci
i młodzież niepełnosprawna oraz ich opiekunowie.

 

Informacja o rozpoczęciu XX edycji Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że w dniu 05.03.2015r. tj. Czwartek o godz. 17 :00 w siedzibie tut. Centrum będzie miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach XX edycji Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
 
               Celem głównym Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników i zakończenie przemocy w rodzinie. Program prowadzony będzie zgodnie z "Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020"

Zawieszona działalność

INFORMUJEMY, ŻE OD LUTEGO 2015 R. ZOSTAJE ZAWIESZONA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH DO CZASU ZEBRANIA WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW.

Zgodnie z wymogami pracy z uwzględnieniem procesu grupowego minimalna liczebność grupy wsparcia kształtuje się od 8 do 12 osób.

Aktywny samorząd 2015r. - nabór wniosków - moduł II

 

 

 

 

 

Terminy naboru wniosków w 2015 roku
 
moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,
w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
 

 

             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że na stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR dostępne są druki wniosków dotyczące modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
 
Terminy naboru wniosków w 2015 roku dotyczące modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” : 

1) semestr letni 2014/2015 – termin naboru: od dnia 2 marca 2015r. do dnia 30 marca 2015r.,

2) semestr zimowy 2015/2016 – termin naboru : od dnia 1 września 2015r. do dnia 30 sierpnia 2015r.  

 

UWAGA!!

Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, należy złożyć do samorządu powiatowego ( w przypadku Powiatu Żywieckiego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 ) właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Przez miejsce zamieszkania – należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

Informacja o bezpłatnych poradach prawnych i psychologicznych OPdOPP

Informacja o bezpłatnych poradach prawnych i psychologicznych OPdOPP. Informacja (PDF, 22 kb)

Informacja 18.11.2014r.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015r.

Informacja

 

Informujemy, że w od dnia 16 października 2014r. trwają zajęcia grupowe XIX edycja Programu Korekcyjno -Edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej. Zajęcia przeznaczone są dla kobiet.

 

Osoby zainteresowane bliższymi informacjami prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Panią Joanna Lubos pod numerem telefonu 33 261 93 36 lub 33 861 94 19.

 

Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Szkolenia dla kandytatów na rodziny zastępcze - 4.10.2014

Informujemy, że w dniu 4 października 2014r. rozpoczynają się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Osoby zainteresowane bliższymi informacjami prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Teresa Wróbel lub Joanna Lubos pod numerem telefonu 33 861 93 36 lub 33 861 94 19, 723 749 191 lub 723 749 263.

Zmiany siedzib Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żywcu

I N F O R M A C J A

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą siedzib Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żywcu ponownie informuję o nowej lokalizacji Wydziałów.

Czytaj więcej: Zmiany siedzib Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żywcu

Rusza VII edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star!

Szczegóły na www.paga.org.pl

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Informujemy, że w dniu 29 marca 2014r. rozpoczynają się szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Osoby zainteresowane bliższymi informacjami prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Teresa Wróbel lub Joanna Lubos pod numerem telefonu 33 261 93 36 lub 33 861 94 19.

XVII edycja Programu Korekcyjno -Edukacyjnego

Informujemy, że od dnia 29 stycznia 2014r. trwają zajęcia grupowe XVII edycja Programu Korekcyjno -Edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

 

Osoby zainteresowane bliższymi informacjami prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Panią Joanna Lubos pod numerem telefonu 33 861 93 36 lub 33 861 94 19.

 

Nabór uczestników - STOP WYKLUCZENIU

Uwaga od dnia 2 stycznia 2014r. trwa nabór nowych uczestników do projektu systemowego STOP WYKLUCZENIU - Aktywni Świadomi Samodzielni na lata 2014 - 2015. Wypełnione ankiety należy składać w tutejszym Centrum. Ilość miejsc ograniczona.

ANKIETA REKRUTACYJNA (plik PDF 208 KB)

Przemoc w rodzinie - informator

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Tłumacz języka migowego

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 kwietnia 2011r.  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu jest zatrudniona Pani Anna Czerwińska – tłumacz języka migowego.
Stanowisko pracy zostało zorganizowane w pok. nr 4 na parterze.
Godziny pracy:
Poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 do 12.00
Wtorek od 10.00 do 15.00.

Wszystkie osoby, które przy załatwianiu swoich spraw w PCPR lub Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  wymagają pomocy tłumacza języka migowego mogą skorzystać nieodpłatnie z usług tłumacza zatrudnionego w PCPR w Żywcu