Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

 

Zarządzenie Nr 21/2021 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. (PDF 220KB)

Zarządzenie Nr 21/2021 dostępne cyfrowo (DOCX16KB)

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót jakie mogą być objęte dofinansowaniem oraz zasady przyznawania dofinansowania (PDF 463KB)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia dostępny cyfrowo (DOCX 51KB)

 


 

Co to są bariery architektoniczne  i kto może się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach tych barier ? 

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych , jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi  osobie   niepełnosprawnej   wykonywanie   podstawowych   codziennych   czynności   lub   kontaktów  z otoczeniem, mogą ubiegać się:

 1. osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, którym stale zamieszkują,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania  lub równoważne wydane przez inne organy.

 

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje ?

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych  się nie przysługuje jeżeli:

 1. Osoba   niepełnosprawna   była  w  ciągu  trzech  lat  przed  złożeniem  wniosku,  stroną  umowy    o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stornie.

 

Jaka może być  wysokość przyznawanego dofinansowania ?

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych może wynosić do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych :

 1. Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki wniosek do pobrania.
 2. Składa wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami 
   w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ( wymagane załączniki do wniosku są wymienione w druku wniosku bądź stanowią załącznik do wniosku).

Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych można złożyć w każdym czasie.

 

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków ?

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do którego został złożony wniosek w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub nie dostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Wnioski kompletne rozpatrywane są dopiero po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu w formie uchwały.
 3. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku pod względem merytorycznym i formalny wniosek kwalifikowany jest do wizji lokalnej, która przeprowadzana jest w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 4. Po pozytywnej ocenie wizji lokalnej następuje rozpatrzenie wniosku i  zakwalifikowanie go do dofinansowania.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca proszony jest o dostarczenie kosztorysu wstępnego, który określa zakres prac do wykonania i  ich koszt .
 6. Kosztorys wstępny weryfikowany jest przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.
 7. Po pozytywnym  zweryfikowaniu kosztorysu  i zaakceptowaniu zakresu prac do wykonania i ich kosztu zawierana jest z wnioskodawcą umowa, która określa  m.in.  zakres prac koniecznych do wykonania, wysokość przyznanego dofinansowania, termin realizacji umowy.
 8. Po zawarciu umowy wnioskodawca może zlecić wykonanie zadania podmiotowi, którego sam wybiera.
 9. Po wykonaniu prac będących przedmiotem umowy wnioskodawca dostarcza do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kosztorys powykonawczy, który jest weryfikowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane i na podstawie którego przeprowadzany jest odbiór wykonanych prac w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 10. Po zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego i zakresu wykonanych prac wnioskodawca dostarcza do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oryginał   faktury wraz z dokumentem potwierdzającym wpłatę udziału własnego.
 11. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie faktury w odniesieniu do postanowień umowy następuje przekazanie dofinansowania w sposób i formie określonej w umowie.

 

Uwaga! 

 1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania  poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 3. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.
 4. W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.

 

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z póź.zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz. 861 z póź.zm).

 

 

Wniosek na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych (PDF 441KB)

Załącznik nr 6 do wniosku (PDF 20KB)

 

Zarządzenie Nr 20/2021 Kierownika PCPR w Żywcu w sprawie ustalenia druku wniosku dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych w 2022 roku. (PDF 265KB)

Zarządzenie Nr 20/2021 dostępne cyfrowo (DOCX 17KB)

 

 

Dodatkowych informacji na temat likwidacji barier architektonicznych można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24

pok. Nr 4 -  Pani mgr Ewelina Raczek

nr tel. (33) 861-94-19 lub (33) 861-93-36   wew. 4

strzałka do góry