Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

 

Co to jest sprzęt rehabilitacyjny ?

Sprzęt rehabilitacyjny, zgodnie z definicją słownikową, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.  Jest to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji.

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ?

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

  1. osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
   1. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
    • 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt.4 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...), na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
    • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
   2. zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,
  2. jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje ?

Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

 

Jaka może być  wysokość przyznawanego dofinansowania ?

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Podmioty zainteresowane otrzymaniem dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny :

   1. Pobierają  wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki wniosek do pobrania.
   2. Składają wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami
    w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla:
   • miejsca zamieszkania -  w przypadku osób niepełnosprawnych,
   • siedziby albo miejsca prowadzenia działalności - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

(wymagane załączniki do wniosku są wymienione w druku wniosku bądź stanowią załącznik do wniosku).

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny można złożyć w każdym czasie.

 

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków ?

   1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do którego został złożony wniosek w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub nie dostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
   2. Wnioski kompletne rozpatrywane są dopiero po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu w formie uchwały.
   3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zawierana jest z wnioskodawcą umowa, która określa  m.in.  przedmiot dofinansowania, wysokość przyznanego dofinansowania, termin realizacji umowy, termin rozliczenia przyznanych środków.
   4. Po zawarciu umowy wnioskodawca może dokonać zakupu przedmiotu umowy
    i dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokument potwierdzający zakup. Wraz z dokumentem potwierdzającym zakup winno być dostarczone  potwierdzenie wpłaty udziału własnego.
   5. Po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zakup i pozytywnym zweryfikowaniu przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  dokumentu zakupu w odniesieniu do postanowień umowy następuje przekazanie dofinansowania w sposób i formie określonej w umowie.

 

UWAGA!

   1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
   2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
   3. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.
   4. W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.

Podstawa prawna:

   1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z póź.zm).
   2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz. 861 z póź.zm).

 

Wniosek o zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny (*.PDF 460kB)

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zasadność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (*.PDF 96kB)

 

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24

pok. Nr 5 -  Pani Ewelina Urbaniec

nr tel. (33) 861-94-19 lub (33) 861-93-36

 

 

strzałka do góry