Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

logo PFRON

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - moduł II
realizowany w Powiecie Żywieckim w 2019 roku

 

Celem główny programu – jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program w 2019 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej ( studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe.  

 

Terminy naboru wniosków w 2019 roku:

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

semestr letni 2018/2019 – od dnia 1 marca 2019r. do dnia 30 marca 2019r.,

semestr zimowy 2019/2020 – od dnia 10 września 2019r. do dnia 10 października 2019r.

 

Informacje na temat programu zostały zamieszczone na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl. Ponadto szczegółowych informacji na temat programu udziela pracownik   PCPR w Żywcu Pani Joanna Juraszek pod numerami telefonów (33) 861 94 19 oraz (33) 861 93 36.

 


 

 

PROGRAM “AKTYWNY SAMORZĄD”
moduł II dla studentów w 2019 roku

Uwaga Studenci !!

 

W dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd Funduszu PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu “Aktywny samorząd” w 2019 roku.

 

TERMINY

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w module II o dofinansowanie  kosztów nauki ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2019roku wypada:

 • do dnia 30 marca 2019r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
 • do dnia 10 października 2019r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

 

DLA KOGO DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej ( studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu, a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.

W 2019  roku kwota dofinansowania kosztów nauki semestr/półrocze  wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3000,00 zł. jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł. ( netto) na osobę 

przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę
w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej- dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017r.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na  dwóch lub  więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych  kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł. jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.  

WARUNKI ZWIĘKSZENIA DOFINANSOWANIA

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł - w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł.- w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch ( lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 200,00 zł. – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 300,00 zł. – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 • 300,00 zł. – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi: 

1) do 50% wyliczenia - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok do 75%,

2) do 75% wyliczenia - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

3) do 100% - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach ( od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich ( III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.       

Dodatek nie przysługuje, w przypadku, gdy  Wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnie w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie ( semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu. 

 

UDZIAŁ WŁASNY W KOSZTACH CZESNEGO

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązania są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni ( co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, w związku z tym rzeczywisty udział własny w kosztach czesnego na drugim i kolejnych kierunkach, wyniesie 65%).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764,00 zł. ( netto ) na osobę. 

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PODPISANIEM UMOWY

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

PRZEKAZANIE PRZYZNANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę ( czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/ półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki. 

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY NA DOFINANSOWANIE NAUKI W MODULE II:

1.Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

- „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

- „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

-  pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

2.Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit nie został przekroczony.

3.Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt. 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru.

4.Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt. 3, jest dozwolona  w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku).

5.Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit o którym mowa w pkt. 1 ( po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt. 6.

6.Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze PFRON; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt. 5 – nie ma zastosowania.

Limit semestrów nie dotycz osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi ( III stopnia.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

 

 

 

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ, ŻE:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy),
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego ( np. stan zdrowia)- nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a
  w przypadku przewodu doktorskiego- nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

 

Wnioski --> Przejdź

strzałka do góry