PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2017

13.02.2018r.logo PFRON

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - moduł I
realizowany w Powiecie Żywieckim w 2018 roku

 

Celem główny programu – jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program w 2018 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2-  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1-   pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu

elektronicznego i oprogramowania.

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie

elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania  

techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Terminy naboru wniosków w 2018 roku:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

od dnia 1 sierpnia 2018r. do dnia 30 sierpnia 2018r.

 

Informacje na temat programu zostały zamieszczone na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl. Ponadto szczegółowych informacji na temat programu udziela pracownik   PCPR w Żywcu Pani Joanna Juraszek pod numerami telefonów (33) 861 94 19 oraz (33) 861 93 36.

strzałka do góry